Norske bidrag utløser investeringer for kvinner og barn

Samarbeid mellom India og Norge har ført til en betydelig nedgang i mødre- og barnedødeligheten i fire indiske delstater. Norske midler har utløst seksdoblede indiske beløp til formålet og skapt positive ringvirkninger.

Hvorfor: 900 000 nyfødte dør i india hvert år

Hvor mye:

Det norske bidraget var i perioden 2006-2012 på 330 millioner kroner. Midlene har ført til bevilgninger fra India på nær to milliarder kroner, seks ganger størrelsen på det norske bidraget, for å utvide flere av tiltakene.

Hvert femte barn som dør før det har fylt fem år er indisk. Mens barne- og spedbarnsdødeligheten i India har blitt halvert siden 1990, er nedgangen atskillig mindre i nyfødtperioden. Nyfødtdødeligheten i 2006 for India var 37 per 1000 levendefødte, men enda høyere i enkelte delstater som Rajasthan (45), Madhya Pradesh (51) og Odisha (52).

Hva: Nye metoder og ny teknologi

Mor og barn i byen Alwar i Rajasthan, India.
Mødre og barn i byen Alwar i Rajasthan har fått et helsetilbud gjennom det norsk-indiske partnerskapet.
Foto: Eva Bratholm

Norge og India inngikk i 2006 et samarbeid for å redusere barnedødeligheten med spesielt fokus på nyfødtperioden. Det norsk indiske partnerskapet på helse (NIPI) skulle bidra med nye metoder innen omsorgstjenester som Indias egen store offentlige helsesatsing ikke selv kunne bidra med. Målet var at innsatsen skulle utløse større og varige satsinger fra indiske myndigheter for å redusere barnedødeligheten. Nye metoder, kompetanse og teknologi ble innført i 13 utvalgte distrikter i de tre delstatene med høyest nyfødtdødelighetsrater, samt i delstaten Bihar.

Resultater: Norges bidrag har reddet liv og utløst store nasjonale investeringer

Den uavhengige evalueringen fra de første seks årene har konkludert med at partnerskapet gir merverdi til Indias offentlige helsesatsing for kvinner og barn. Samarbeidet har bidratt til en reduksjon i nyfødtdødeligheten i alle delstatene der arbeidet foregår: Fra et snitt på 49 dødsfall per 1000 levendefødte barn i 2006 til et snitt på 42 per 1000 i 2010. Samarbeidet har bidratt til at over 1,5 million for tidlig fødte eller syke barn som tidligere ikke ville hatt tilgang til behandling har fått intensivbehandling på sykehus siden oppstarten av samarbeidet. Minst 400 000 kvinne har fått utvidet oppfølging under fødselen på sykehus, og om lag tre millioner mødre og barn har fått oppfølging i hjemmet etter fødsel.

Spesielt viktig er det at NIPI har bidratt til å sette nyfødthelse på dagsordenen også utover de fire delstatene der programmet har vært gjennomført. Målet om at støtten skulle medføre større indisk satsing til nyskapende omsorgstjenester for mor og nyfødt  er nådd. Det innebærer at endringene partnerskapet har bidratt til vil mangedobles.

Intensivavdelinger for nyfødte etableres nå på alle offentlige distriktsykehus i hele landet. Tidligere var denne typen behandling kun tilgjengelig i delstatshovedstedene. Utvidelsen innebærer at to millioner flere syke nyfødte kan få gratis behandling. Oppfølging i de første seks ukene etter fødsel har blitt en del av arbeidet til alle helsearbeiderne i landsbyer over hele landet. Myndighetene er også i ferd med å etablere behandlingssentre for barn med nedsatt funksjonsevne i alle delstatene etter samme modell som partnerskapet introduserte. Likeledes etableres ressurssentre for sykepleie- og jordmorsopplæring i åtte delstater etter NIPImodellen i Bihar.

Lærdommer: Politisk engasjement, fleksibilitet og rett tidspunkt

Samarbeidet ble satt i verk fra høyeste politiske hold med statsministrene Stoltenberg og Singh i spissen. Det var viktig for å få støtte til satsingen fra helsedepartementet i India. Underveis i programperioden har det blitt lagt vekt på å være lydhøre overfor myndighetenes ønsker og handle raskt ved behov for endringer. Aktivitetene som har gitt best resultater har blitt utført av en prosjektgruppe som ble etablert spesielt for samarbeidet, administrert av FN. At gruppen ikke har måttet ta andre organisasjonsmessige hensyn har vært en styrke. Partnerskapet ble også etablert på rett plass til rett tid. India hadde akkurat begynt en opptrapping av offentlige helsetjenester for fattige kvinner og barn, og Norges bidrag ga muligheter til å prøve ut nye effektive tiltak.

Indiske myndigheter fremhever ofte samarbeidsmodellen som eksempel til etterfølgelse for andre partnere. For land som har finansielle ressurser til å investere i helsetjenester for de fattigste, men har behov for faglig kompetanse og ny teknologi, er det norsk-indiske partnerskapet et eksempel på hvordan mindre beløp kan utløse store satsinger for å redde liv.

Publisert 06.12.2013
Sist oppdatert 16.02.2015