Investeringer som har gitt økt sysselsetting og skatteinntekter

Nordfunds investeringer i bedrifter i utviklingsland har gitt overskudd.

Bakgrunn: Norfund er den institusjonen innen norsk bistand med mest direkte engasjement i markeder i utviklingsland.

Nå har Norfund operert i over ti år. Fondet investerer, ofte sammen med partnere, i enkeltbedrifter der Norfund kan utøve aktivt eierskap. Direkte investeringer i fornybar energi er i hovedsak organisert gjennom SN Power, som er et samarbeidsselskap mellom Statkraft og Norfund. Norfund jobber også indirekte gjennom investeringsfond og finansinstitusjoner. Norfund er også en betydelig investor i forskjellige mikrofinansinstitusjoner, inkludert det Norske Mikrofinans Initiativet (NMI).

Norfund har fått kritikk for å investere for lite i MUL-land (minst utviklede land), men denne andelen har økt det siste året og ligger nå på ca. 40 prosent. Flere av fondene Norfund er investor i er lokalisert i hva Kapitalfluktutvalget karakteriserer som skatteparadis. Fordi Norfund i mange fond er en liten investor og fordi det kan påløpe betydelige tap ved umiddelbar uttreden, anbefaler ikke utvalget at Norfund skal trekke seg ut av eksisterende investeringsfond. Derimot mener utvalget at ”…Norfund i løpet av en treårsperiode etter at utvalgets forslag er blitt virksomme, gradvis reduserer nyinvesteringer gjennom skatteparadis til null.”

Det foreligger ingen evaluering av Norfund etter 2002. Fra en svak, men positiv, avkasting fra 2002 til 2005 har avkastningen de senere år gått opp, og lå på 21 prosent i 2008. Det ga et resultat på 233 millioner kroner før valutagevinster. Norfund tjente mindre penger i 2008 enn i 2007, da resultatet var 264 millioner kroner. Norfund har blitt mindre hardt rammet av finanskrisen enn mange andre investeringsfond. En av forklaringene er at finanskrisen ennå ikke hadde slått inn i mange utviklingsland, fordi landene ikke er knyttet opp i internasjonale finansmarkeder i samme grad som industrilandene. Likevel indikerer det at investeringer i utviklingsland kan gi god avkastning.

Resultater: Overskudd i bedrifter som Norfund har investert i gir signal til andre bedrifter om at investeringer i utviklingsland kan være lønnsomme

Resultatene av Norfunds virksomhet kan måles på tre nivåer. Det første nivået er Norfunds eget resultat, som gir en indikasjon på hvorvidt norsk kapitalformidling i utviklingsland er lønnsomt. Det gir et signal om overskudd i de bedrifter og virksomheter Norfund har investert i. Et slikt overskudd viser andre kapitaleiere at investeringer i utviklingsland kan være lønnsomme.

Det andre nivået er utviklingseffekter skapt av de bedriftene Norfund investerer i. På slutten av 2008 jobbet det nesten 250 000 mennesker i disse bedriftene. Omtrent 100 000 av disse jobbet i ca. 200 selskaper der Norfund hadde investert gjennom andre fond. Kvinneandelen utgjorde 49 prosent. Denne høye andelen skyldes investeringer i mikrokredittselskaper som retter seg mot kvinner.

Kvinneandelen i bedrifter der Norfund har investert direkte er betydelig lavere, 18 prosent i 2008. Norfund oppgir at bedriftene til sammen betalte 3,2 milliarder kroner i skatt i 2008. Grameen Phone i Bangladesh betalte alene over 2,2 milliarder norske kroner i selskapsskatt, lisenser og avgifter. Av Norfunds samlede fondsinvesteringer er 52 prosent i Afrika sør for Sahara. I 2008 var 93 prosent av de nye fondsinvesteringene i Afrika.

Norfund vekter ikke størrelsen på Norfunds investering i det enkelte foretaket, og resultattallene inkluderer totale tall fra hele virksomheten. Resultatene kan derfor ikke i sin helhet tillegges til Norfunds engasjement. Bedrifter tjener og taper penger, og kapitalbasen endres fra år til år. Hvor stor rolle et lån gitt for fem år siden har hatt for sysselsettingen i dag, er gjettverk.

Det tredje resultatnivået er mottakerne av Norfunds kapital, som fond, institusjoner og enkeltbedrifter. Aureos Capital LLC er eksempel på et nytt investeringsfond der Norfund er med.

Publisert 03.04.2013
Sist oppdatert 16.02.2015