Et løft for dårlige skoler

Målrettet innsats i de tre provinsene i Burundi der skoleresultatene var dårligst har bidratt til å øke andelen barn som går på skolen, og bedre skolemiljø og eksamensresultater. Det er likevel langt igjen til utdanning for alle.

Hvorfor: Skolesystem under press

Elever på Stella Matutina skolen i Burundi
Patrik Dusenge (til venstre) og Sumiya Uwimana går i sjette klasse ved Stella Matutin-skolen i Bujumbura, Burundi. Jenter og gutter går i samme klasse.
Foto: Ken Opprann

Burundi opplevde en rask økning i antall barn som innskrives i grunnskolen etter at myndighetene innførte gratis og obligatorisk grunnskole i 2005. Andel barn på skolen økte fra 60 prosent i 2005 til 96 prosent i 2012. Av burundiske jenter i skolealder går  95 prosent på skolen.

Generelt har økningen i antallet elever ført til større press på skolesystemet, som har begrensede ressurser til å gi god nok utdanning. Burundi har stort behov for flere kvalifiserte lærere, lærebøker, og annet utstyr og undervisningsmateriell. I tillegg trengs flere og større skolebygg. Det er i gjennomsnitt 80 elever per klasserom. Doble skift i undervisningen er innført, noe som har redusert undervisningstiden til 3,5 timer per dag for hver klasse. I tillegg har det vært og er fremdeles store interne forskjeller mellom provinsene i Burundi, både i andelen barn som går på grunnskolen, hvor mange som fullfører og i resultater. De tre provinsene Ngozi, Muyinga, og Kirundo har ligget langt under landsgjennomsnittet.

Hva: Bygge undervisningskompetanse og forbedre læringsmiljø

Hvor mye:

UNICEF i Burundis utdanningsbudsjett var i 2012 på totalt 2,8 millioner USD. Det norske bidraget utgjorde 517,924 USD, altså 2,9 millioner kroner. Norges støtte til programmet gikk over den globale støtten til UNICEFs utdanningsprogram. Fra 2010 - 2012 er denne støtten beregnet til å være på vel tolv millioner kroner til UNICEF Burundi.

UNICEF støtter utdanningsdepartementets nasjonale kampanje Tilbake til skolen (Back to School) og programmet Barnevennlig skole (Child-Friendly School). Sammen skal tiltakene øke antallet barn i skolen, sikre et godt lærings- og undervisningsmiljø og sørge for at elevene fortsetter på skolen. UNICEF gjennomfører tiltak i de tre provinsene der skoleresultatene har vært spesielt dårlige, og deltakelsen generelt har vært lavere enn ellers i landet. UNICEF har mobilisert til skoledeltagelse gjennom lokale ledere og foreldre og bygget 17 nye skoler med seks klasserom hver. Skolene har innlagt vann og atskilte latriner for jenter og gutter. UNICEF har også jobbet for å rekruttere og etterutdanne lærere. En undervisningsmetode som setter eleven i fokus og bidrar til inkludering har vært hovedformålet.

Resultater: Flere barn fullfører skolen og lærer mer i de svakeste distriktene

Andelen barn som innskrives i skolen og fortsetter etter det første året økte i Ngozi, Muyinga og Kirundo i perioden mellom 2009 og 2012. I Ngozi økte denne andelen fra 46 til 67 prosent, i Muyinga fra 44 til 74 prosent og i Kirundo fra 49 til 86 prosent. I 2009 støttet UNICEF 350 000 skolebarn med skolemateriell i nesten 600 skoler i provinsene Ngozi, Kirundo og Muyinga. I 2011 og 2012 ble 500 000 barn støttet. Utdeling av skolemateriell har gjort det mulig for fattige familier å la barna bli i skolen. Andelen barn som fullfører grunnskolen i de tre provinsene økte derfor fra 33 prosent i 2009 (28 prosent for jenter og 38 prosent for gutter) til 48 prosent (43 prosent for jenter og 52 prosent for gutter) i 2012. Til sammenligning var gjennomføringsraten for landet som helhet 69 prosent i 2012 og 48 prosent i 2009. Til tross for fremgangen vil det ta tid før alle barna i disse provinsene gjennomfører grunnskolen. Blant grunnene er at Burundi er et land i tidlig gjenoppbyggingsfase etter konflikt. Mange foreldre har selv ikke fått utdanning og mange prioriterer ikke skolegang for sine barn.

UNICEF har i samarbeid med utdanningsdepartementet i Burundi oppdatert lærernes lærerveiledning og sørget for at lærerne i de tre provinsene har fått videreutdanning. Dette har bidratt til bedre eksamensresultater. Ved avgangseksamen i sjette klasse, kom Ngozi-provinsen på andreplass i landet i 2012 med 64 prosent bestått eksamen, sammenlignet med i 2009 da kun 32 prosent besto. I Muyinga-provinsen besto nesten 58 prosent av elevene i 2012, sammenlignet med 31 prosent i 2009. Dette gjorde at Muyinga, som var nummer 15 av 17 provinser etter avgangseksamen i 2009, kom på tredje plass etter eksamenene i 2011 og 2012. I Kirundo besto 45 prosent i 2012 mot 32 prosent i 2009.

Lærdommer: Satsing på de svakeste distriktene har vært vellykket

Eksempelet viser at målrettet innsats i områdene med dårligst resultater kan gi betydelige løft i skoledeltakelse og eksamensresultater. Det er fortsatt behov for ytterligere forbedring i disse tre provinsene spesielt og i Burundi generelt, både når det gjelder kvaliteten i skolen samt å få med de mange barna som fortsatt står utenfor  skolen eller ikke gjennomfører skolen. UNICEF jobber nå for å inkludere burundiske barn som kommer tilbake fra flyktningleire i Tanzania. Lærerutdanningsdelen av UNICEF-programmet bør integreres i den offisielle lærerutdanningen for å nå flere lærere.

Én suksessfaktor i programmet har vært samarbeid med engasjerte myndigheter. Involveringen av de lokale utdanningsmyndighetene viste seg å sikre god sporing av resultater. Det ga også myndighetene eierskap til programmene og resultatene som ble oppnådd. En annen suksessfaktor har vært UNICEFs undervisningsmetodikk med en elevfokusert og inkluderende tilnærming. UNICEF planlegger nå å videreutvikle programmet til også å forberede førskolebarn til barneskolen. Dette gjelder særlig for de barna som kommer fra marginaliserte fattige familier. Et styrket samarbeid med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og trossamfunn vil søkes for å gjennomføre dette arbeidet.

Publisert 04.12.2013
Sist oppdatert 16.02.2015