Bedre lærere gir bedre skolegang

Redd Barna har bidratt til økt utdanningskvalitet i Etiopia, Zambia, Zimbabwe og Mosambik. Over tusen lærere har fått styrket sin undervisningspraksis.

Hvorfor: Millioner av barn lærer ikke basisferdigheter på skolen

Manglende fokus på utdanningskvalitet har ført til at mange elever, de fleste av dem i fattige land, mangler elementære skrive-, lese- og regneferdigheter, selv etter fullført grunnutdanning. Denne læringskrisen ble i økende grad dokumentert fra tidlig på 2000-tallet.

Konsekvensene er at mange barn og unge går glipp av kunnskap som er nødvendig for å klare seg godt i livet. Ikke bare mister de muligheten til å lære å lese, skrive og regne, men de får heller ikke utviklet sine evner innen kritisk tenkning, livskunnskap og kommunikasjon.

Lærer og elever i klasserom på Stella Matutina skolen i Burundi
I klasserommene ved Stella Matutin-skolen i Bujumbura i Burundi er det ikke mangel på deltakelse. Elevene er raske til å rekke opp hånden og sier «vær så snill» når læreren stiller spørsmål. Tiltaleform og deltakelse i undervisningen vitner om respekt, og lærerne sørger for disiplin i klasserommet.
Foto: Ken Opprann

Hva: Opplæring av lærere til å reflektere over og utvikle egen undervisningspraksis

Hvor mye:

Prosjektet mottok 18,2 millioner kroner fra Norge mellom 2002 og 2009, fordelt på: Etiopia: 4,63 millioner, Zambia: syv millioner, Zimbabwe: 3,7 millioner og Mosambik: 2,84 millioner. Etter 2009 har ulike deler blitt videreført iRedd Barnas øvrige utdanningsprogrammer i de fire landene. Disse utdanningsprogrammene får også norsk støtte.

Siden 2002 har Redd Barna derfor bidratt i arbeidet med å styrke fokuset på utdanningskvalitet, blant annet gjennom prosjekteri Etiopia, Mosambik, Zambia og Zimbabwe. Innsatsen kalles Quality Education Project (QEP). Prosjektet baseres på studier som viser at lærerens forhold til elevene er viktig for kvaliteten på utdanningen og læringsutbyttet for elevene.

Lærerne i prosjektet fikk opplæring i aksjonsforskning på egen undervisningspraksis. De arbeidet i fokusgrupper, observerte hverandre og skrev dagbok for å analysere og forbedre egen undervisningspraksis. Også lærere ved lærerhøyskoler og lokale utdanningsmyndigheter fikk opplæring for å styrke lærerutdanningen og myndighetenes innsats for å heve kvaliteten på utdanningen.

Resultater: Profesjonelle lærere som bryr seg om barna

En evaluering fra 2010 viste betydelige endringer i praksisen hos lærere og skoleledere, og bedre læringsmiljø for elevene. I evalueringen beskrives prosjektet som en nyvinning som har styrket lærerens identitet, potensial og praksis gjennom forskning på egen utdanning.

I alt har prosjektet utdannet eller videreutdannet over 1000 grunnskolelærere, 108 lærere ved lærerhøyskoler og universiteter og 39 utdanningsledere i Sørøst-Afrika. Evalueringen viser at lærerne som har deltatt i programmet driver mindre fysisk avstraffelse, mer konstruktiv veiledning og viser bedre evne til å forbedre undervisningen, enn lærere uten samme opplæring. Kun lærere som var utdannet gjennom prosjektet oppnådde toppresultater i evalueringens observasjon i klasserom.

Evalueringsforskerne fremhever denne undervisningen som den beste de har observert i Afrika på 30 år. De fleste skolene som deltok i prosjektet skåret noe bedre i matematikk og engelsk enn andre skoler. Evalueringen legger vekt på at denne sammenhengen ikke er entydig.

Utvikling og lansering av prosjektet, og forankring i lærerhøyskoler og grunnskoler i de fire pilotlandene hadde tatt tid. De første lærerne i prosjektet hadde fungert for kort tid i de samme klassene etter opplæringen til at man kunne forvente entydige effekter på læringsutbyttet da evalueringsteamet samlet sine data i 2009.

I perioden 2010-2012 ble det gjennomført årlige undersøkelser av læringsutbyttet i et utvalg av skolene Redd Barna samarbeider med. I Zimbabwe tyder undersøkelsen på at lesekunnskapene er høyere i skoler der lærerne har fått opplæring gjennom dette prosjektet enn i andre skoler.

Det skal gjennomføres en evaluering for å teste og dokumentere denne sammenhengen i Zimbabwe og Zambia. Myndighetenes vilje og evne til å videreføre prosjektet skal vurderes samtidig.

Lærdommer: Behov for kartlegging av effekter av undervisningspraksis på læringsutbytte

Evalueringen fra 2010 konkluderer med at økt lærerkompetanse kan bedre relasjonen mellom lærer og elever, og gi mindre fysisk avstraffelse. Den antyder også at dette bidrar til større læringsutbytte.

Lærerne som ble evaluert syntes at det å fokusere på elevene, se dem og lytte til dem, var noe av det viktigste de hadde lært i prosjektet for å forbedre undervisningen. Slik forbedring skjer ikke over natten. I evalueringen vises det til at endring av lærerens undervisningspraksis tar minimum ett til to år, ettersom dette også innebærer endring av personlige holdninger og adferd.

Selv om det allerede eksisterer mye kunnskap om de positive virkningene av aksjonsforsking, er det behov for bedre kartlegging av effekter på læringsutbytte til elevene. Derfor planlegger Redd Barna å gjennomføre en effektevaluering av prosjektet.

Publisert 17.10.2013
Sist oppdatert 16.02.2015