Barn med nedsatt funksjonsevne inkludert i skolen i Vietnam

I Vietnam står 60 prosent av barn med nedsatt funksjonsevne uten tilgang på utdanning. Gjennom samarbeid mellom lokale myndigheter, skoler og den norske Misjonsalliansen har skoledekningen for denne gruppen i én provins økt til 85 prosent. Provinsen blir nå brukt som modell for inkluderende utdanning i resten av landet.

Hvorfor: Barn med nedsatt funksjonsevne ekskluderes fra utdanning

Undervisning av funksjonshemmede i Vietnam
Foto: Ken Oppann

Barn med nedsatt funksjonsevne faller i stor grad utenfor det vietnamesiske  skolesystemet. I følge offisielle kilder er det mer enn 1,2 millioner barn med nedsatt funksjonsevne i Vietnam, og utdanningsdepartementet anslår at bare 40 prosent av disse har tilgang til utdanning. Fattigdom og diskriminering fratar denne gruppen muligheten til å få oppfylt sine rettigheter til utdanning på lik linje med andre barn. Ekskluderingen øker med graden av fattigdom. Utdanning er med på å gi praktiske ferdigheter og kunnskap som barna og familiene trenger for å komme seg ut av fattigdom.

Hva: Inkluderende utdanningsprosjekt

Hvor mye:

Prosjektet ble startet i 2005 og har gått over to prosjektperioder, med endelig avslutning i 2012. Den norske støtten til prosjektet har vært på totalt 7,9 millioner kroner. Fra 2008 til 2012 har Norge brukt 4,3 millioner kroner på prosjektet. I tillegg har vietnamesiske myndigheter dekket alle ordinære driftskostnader knyttet til drift av senteret.

Målet med Misjonsalliansens Inkluderende utdanningsprosjekt er
å sikre at barn og unge med nedsatt funksjonsevne får tilgang til relevant utdanning av god kvalitet. Prosjektet skal også øke kunnskapen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne slik at de og deres familier inkluderes i samfunnet og får tilgang til sosiale tjenester.

Misjonsalliansen har i samarbeid med vietnamesiske myndigheter omgjort en spesialskole i Vinh Long-provinsen til et ressurssenter for hele provinsen. Senteret har ansvar for å formidle kunnskap til lærere, foreldre og utdanningsdepartementet. I tillegg tilbys det tiltak for barn under skolealder. Tiltak i førskolealder er viktig for at barna skal utvikle ferdigheter innen språk, bevegelse og samhandling. I tillegg bidrar tiltak for denne aldersgruppen også til å skape et inkluderende samfunn preget av bevissthet omkring rettighetene til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Resultater: 85 prosent av barna med nedsatt funksjonsevne ble inkludert i skolen i testprovinsen

I 2012 deltok 145 barn i førskolealder med nedsatt funksjonsevne på aktiviteter i regi av ressurssenteret. Dette var en økning fra 20 barn i 2007. Her tilegner barna seg kunnskap som er til nytte når de senere begynner på ordinær skole. For eksempel  har blinde barn fått opplæring i blindeskrift og barn med autisme har lært ulike sosiale ferdigheter for å kunne fungere i en vanlig skolehverdag. Barna har vist tydelig fremgang i ferdigheter innen kommunikasjon, bevegelse og evne til samhandling med andre.

I 2012 var 1 309 barn med nedsatt funksjonsevne inkludert i ordinære skoler i Vinh Long-provinsen, noe som utgjør 85 prosent av alle registrerte barn i skolealder som har nedsatt funksjonsevne. Dette var en økning fra 198 i 2007. Denne gruppen barn har blitt inkludert i de ordinære skolene i provinsen og har fått nye klassekamerater og venner. Lærerne har fått kunnskap og erfaring i å tilpasse læringsmetodene og pensum til hvert enkelt barn slik at alle skal kunne ta del i undervisningen og ha et læringsutbytte. Ved feltbesøk har det blitt observert at barn med nedsatt funksjonsevne får delta i undervisningen, og på linje  med andre barn lært å lese, skrive, løse matematiske problemer og tilegne seg sosiale ferdigheter. Det er også en stor utvikling  selvfølelsen og tryggheten hos barna. Holdningsendringen i lokalbefolkningen har i tillegg gitt barn med nedsatt funksjonsevne tilgang til helsetjenester og sosiale aktiviteter.

Prosjektet ble faset ut i 2012, og inkluderende utdanning i provinsen videreføres nå av myndighetene. Åtte år etter at prosjektet startet har Vinh Long-provinsen blitt den første provinsen i Vietnam som har gjennomført inkluderende utdanning i hele provinsen, og er nå en foregangsprovins for resten av landet.

Lærdommer: Samhandling mellom myndigheter, skole og foreldre er viktig

Holdningsendringer og økt kunnskap om barn med nedsatt funksjonsevne har ført til at myndigheter, lærere og foreldre har fått tro på at det er mulig å tilby utdanning til denne gruppen i ordinær skole og bidratt til et mer inkluderende miljø i hjemmet, på skolen og i samfunnet for øvrig. Tilrettelegging fra lokale myndigheter, skoleledelsen, lærere, foreldre og lokalsamfunnene har vært avgjørende for å gi barn med nedsatt funksjonsevne tilgang til skole og utdanning. I alle disse prosessene har ressurssenteret spilt en sentral og avgjørende rolle.

Publisert 04.12.2013
Sist oppdatert 16.02.2015