Bærekraftig utnyttelse av biologisk mangfold

Norsk støttet prosjekt for å utbygge nasjonale plantesamlinger i Mellom- Amerika resulterte i felles, regional strategi.

Hvorfor: Biologisk mangfold har i liten grad blitt vektlagt som en ressurs i Mellom- Amerika

Hvor mye:

Norge bidro med til sammen 30 millioner kroner fra 2003 til 2010. I tillegg bidro de deltakende institusjonene med lønnsmidler, kontorfasiliteter, transport og vitenskapelig utstyr.

Myndighetene i de fleste landene i regionen har i liten grad vektlagt biologisk mangfold som en utviklingsressurs. Landene har svak institusjonell kapasitet for registrering av arter og økosystemer, og for bærekraftig forvaltning av det unike biologiske mangfoldet som finnes i regionen. Tap av biologisk mangfold har svekket mulighetene for utvikling i mange fattige områder på landsbygda. Et unntak er Costa Rica, som blant annet gjennom arbeidet til Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) har bidratt til å gjøre landet til en foregangsnasjon når det gjelder bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet særlig gjennom turisme.

INBio er en privat stiftelse som ble opprettet i 1989. Norad har bidratt med støtte siden 1992, i første omgang til å bygge opp institusjonen faglig og administrativt. Siden 2002 har Norge støttet regionalt samarbeid mellom INBio og institusjoner og universiteter i nabolandene for å styrke deres faglige og institusjonelle kapasitet.

Målet var å bygge ut de nasjonale plantesamlingene i Mellom-Amerika og lage databaser over plantearter som finnes. Prosjektet skulle også styrke samarbeidet mellom statene i regionen om å utvikle en felles agenda for bevaring og utnyttelse av biologisk mangfold.


Resultater: Mer faglig stolthet innen naturvern og biologisk mangfold og vedtatt regional strategi for landbruk, miljø og helse

En evaluering fra 2010 slo fast at mye ble oppnådd når det gjelder forbedring av individuell faglig kompetanse. Evalueringen viser også til en betydelig endring i faglig stolthet knyttet til det å jobbe med naturvern og biologisk mangfold sammenlignet med tiden før prosjektet kom i gang. På organisasjonsnivå vises det til resultater i form av vitenskapelige publikasjoner, en regional database over floraen i Mellom-Amerika og bedre utstyrte herbarier. Et resultat er at de deltakende universitetene har forpliktet seg til å fortsette å støtte oppbyggingen av herbariene finansielt. Det har skjedd en markert holdningsendring hos universitetsledere, studenter og folk flest om herbarienes betydning som informasjonssentra. På samfunnsnivå er det viktigste resultatet bidraget til at en regional strategi for landbruk, miljø og helse ble vedtatt i 2008. Strategien viser at regionens ledere erkjenner at biodiversitet ikke følger nasjonale grenser og at det er nødvendig med en felles regional tilnærming.


Lærdommer: Viktig å respektere nasjonale forskjeller i regionalt samarbeid

I regionale samarbeidsprosjekter er det viktig å respektere forskjellene i utgangspunktet mellom de ulike nasjonale institusjonene. I evalueringen av prosjektet rapporterer alle partnerne at deres forventninger til samarbeidet hadde blitt oppfylt. En styrke ved prosjektet var at det bidro med forutsigbar og fleksibel finansiering som gikk utenom den regulære og mer byråkratiske statlige støtten. En viktig lærdom var at herbarier som i utgangspunktet ikke hadde en viss grunnfinansiering til drift og faglig stab ikke burde delta i prosjektet.

Publisert 06.03.2013
Sist oppdatert 16.02.2015