Skattesamarbeid har økt inntektene fra petroleumsvirksomhet

Kompetansebygging i skatteetaten har gjort Mosambik bedre rustet til å sikre seg en rimelig andel av inntektene fra utvinning av naturressurser.

Hvorfor: Lite erfaring med skattlegging av petroleumsvirksomhet

Hvor mye:

Støtten til skattesamarbeidet har siden 2010 vært på 13,9 millioner kroner. Støtten til relevante sivilsamfunnsorganisasjoner har vært på 11,8 millioner kroner i perioden 2007-2012.

Etter store funn i 2010, 2011 og 2012 er det påvist opp mot 2,8 trillioner kubikkmeter utvinnbar gass i Mosambik. Funnene plasserer Mosambik blant de elleve største gassnasjonene i verden.

Landet er dermed i en helt annen situasjon enn for bare få år siden, og har selv identifisert et behov for økt kapasitet innen skatteinnkreving fra internasjonale selskaper for å sikre seg en rettmessig andel av inntektene.

I 2010 inngikk Norge et skattesamarbeid med Mosambik, der formålet er å øke skatteinngangen fra landets naturressurser.

Extractive Industries Transparency Initiatve, EITI

EITI er et globalt initiativ for å ansvarliggjøre myndigheter gjennom å kreve åpenhet om inntekter fra naturressurser.Land som ønsker å delta i EITI, blir først EITI-kandidater.

Et EITI-kandidatur innebærer visse forpliktelser. Myndighetene forplikter seg til å offentliggjøre inntekter de mottar fra selskaper som utvinner naturressurser i landet og det kreves at selskapene offentliggjør sine betalinger til myndighetene. En uavhengig administrator sammenholder informasjonen fra myndigheter og selskaper, og prøver å forklare eventuelle avvik. En EITI-kandidat må også utarbeide en arbeidsplan, som diskuteres og vedtas av en gruppe der både myndigheter, selskaper og sivilt samfunn deltar.

Etter å ha blitt EITI-kandidat har landet 2 ½ år på seg til å bli godkjent som EITI-land. Dette innebærer en uavhengig vurdering av hvordan landet gjennomfører EITI- kravene, og hvilke tiltak som bør iverksettes for å oppnå bedre og raskere framgang. Land må gjennom en vurdering minst hvert femte år for å beholde sin EITI-status. Per september 2012 oppfyller 14 land EITI-kravene, mens 22 land er EITI-kandidater.

EITI, som har et styre bestående av representanter for myndigheter, selskaper og sivilt samfunn, ble etablert i 2003. Norge har støttet EITI fra starten, og det internasjonale sekretariatet har holdt til i Oslo siden 2007. Norge ble EITI-godkjent i 2011.

Les mer på eiti.org

Institusjonssamarbeidet mellom det norske Skattedirektoratet og Mosambiks skatte- og tolletat skal øke kompetansen til å planlegge, gjennomføre og følge opp skatterevisjoner av store aktører i petroleumssektoren.

Norge gir også støtte til generell kompetansebygging i skatteetaten, i samarbeid med blant andre Tyskland, Belgia og Storbritannia. I tillegg støtter Norge sivilsamfunnsorganisasjoner som bidrar til EITI-kravene om åpenhet om inntekter fra naturressurser (se faktaboks).

Norge har også bidratt til et forskningsprosjekt i regi av CMI (Chr. Michelsen Institute) om utvikling av skatteetatene i Mosambik, Tanzania og Zambia. I to regionale samlinger delte disse tre skatteetatene og den norske skatteetaten erfaringer om bl.a. beskatning av internasjonale selskaper.

Resultater: Høyere skatteutbytte fra petroleumssektoren

Mosambik har økt skatteinntektene med 0,5 prosent av BNP hvert år de siste fem årene, og norsk støtte har bidratt til dette. Som ledd i skattesamarbeidet bisto norske revisorer i 2011 toll- og skattemyndighetene i Mosambik i arbeidet med skatterevisjon. Til nå er et beløp tilsvarende flere millioner USD innbetalt i ekstra skatt som resultat av denne gjennomgangen.

Det viktigste resultatet er likevel at det er fastslått prinsipper for beskatning i den kompliserte petroleumssektoren, og at skatteetaten har fått erfaring med å foreta slike gjennomganger. Dette kan innbringe flere hundre millioner USD i økte skatteinntekter de kommende årene.

Mosambik fikk også nyttige innspill fra erfaringsdelingen til praktiske løsninger tilpasset lokale forhold og problemstillinger. Salget av Cove Energy’s andel i landets Anadarko-blokk til thailandske PTTEP i 2012 viser inntektspotensialet ved beskatning av petroleumssektoren. Salget førte til at Mosambik mottok 175 millioner USD i kapitalskatt.

Mosambik leverte i 2011 sin andre rapport til EITI. I forberedelsen av rapportene har Mosambik styrket sine interne kontrollrutiner med skatteinntektene. Norsk støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner, og særlig Centre for Public Integrity (CIP) i Mosambik, har bidratt til høyere kvalitet på den andre EITI-rapporten enn den første.

Dette fordi CIP ved hjelp av støtten har kunnet produsere relevante bakgrunnsdokumenter og delta aktivt i utformingen av rapporten. Norge gir sammen med Canada direkte støtte til utarbeidelsen av den tredje landrapporten.

Gjennom skattesamarbeidet med Norge er Mosambik blitt bedre rustet til å kreve inn sin rettmessige andel av inntektene fra utvinning av naturressurser. Det er likevel først i årene som kommer, når de store inntektene begynner å strømme til statskassen, at det vil vise seg om innsatsen kommer befolkningen i Mosambik til gode.

Et viktig spørsmål blir hvordan Mosambik vil bruke gassinntekter til å skape økonomisk vekst i andre sektorer, særlig i landbrukssektoren som 80 prosent av befolkningen livnærer seg av. Trolig vil størsteparten av inntektene avsettes i et investeringsfond, for å komme andre sektorer til gode.

Lærdommer: Klart definert behov er en forutsetning for et effektivt samarbeid

Skattesamarbeidet ble etablert etter Mosambiks ønske. Norges kompetanse innen beskatning av internasjonale selskaper var velkjent, og ble etterspurt av myndighetene. De foretrakk institusjonssamarbeid framfor å hyre inn konsulenter, da man var ute etter en mest mulig praktisk tilnærming.

Erfaringsdeling har blitt trukket fram som det mest positive ved samarbeidet. At behovet var klart definert, og at støtten ble innrettet slik mottakerinstitusjonen ønsket, har vært viktig for at støtten har gitt økte skatteinntekter.

Å støtte både statlige myndigheter og sivilsamfunnsaktører, har vært nyttig for å øke åpenheten om forvaltningen og inntektene fra oljeressursene.

Publisert 10.12.2012
Sist oppdatert 16.02.2015