Politisk motstand har hindret utvikling av statistikk

Støtte til utvikling av nasjonalt statistikkbyrå ble avsluttet fordi målet om publisering av data ikke ble oppnådd i tilstrekkelig grad.

Hvorfor: Statistikk viktig for sosial og økonomisk planlegging

Hvor mye:

Norge har støttet samarbeidet med Eritreas nasjonale statistikkbyrå med 25 millioner kroner.

Det siste tiåret har det vært økt fokus internasjonalt på statistikk. Det er bred enighet om at statistikk og et uavhengig nasjonalt statistikkbyrå er nødvendig for å støtte opp om utviklingsrettet politikk.

Mange land har utviklet gode nasjonale planer for statistikkutvikling. Det mangler imidlertid kapasitet og ressurser for å gjennomføre planene. Bedre statistikk, som bearbeider økonomiske og sosiale samfunnsdata, kan gi mer kunnskapsbasert planlegging og dermed bedre styresett i våre samarbeidsland.

Norge har helt siden 1960-tallet støttet statistikkutvikling i sør. Samtidig støtter Norge nasjonale strategier for statistikkutvikling og kapasitetsutvikling i samarbeidslands statistikkbyråer. Som et ledd i dette har Statistisk Sentralbyrå (SSB) faglig samarbeid med søsterorganisasjoner i sør, og SSB har etablert en egen seksjon for rådgivning til søsterorganisasjoner i utviklingsland. Slike partnerskap finansieres over bistandsbudsjettet.

Norge har støttet Eritrea innenfor statistikkutvikling siden 2003. Bakrunnen for samarbeidet var en henvendelse fra eritreisk myndigheter om et samarbeid på dette området. Støtte til statistikkutvikling gjennom institusjonssamarbeid mellom Statistisk Sentralbyrå og statistikkbyrået i Eritrea ble slik en del av Norges arbeid med å fremme godt styresett i landet. Samarbeidet omhandlet støtte til produksjon av økonomisk statistikk og nasjonalregnskap.  Samarbeidet pågikk frem til 2011, tross lite aktivitet de siste årene. Samarbeidet vil ikke videreføres.

Resultater: Målene har ikke blitt nådd

Prosjektet har pågått under en utfordrende politisk situasjon, og møtt en del hinder. En gjennomgang gjort av Norad i oktober 2008 konkluderte med at prosjektet hadde vært delvis vellykket med hensyn til målet om økt produksjon av statistikk, men på grunn av manglende offentliggjøring og publisering av data var ikke de overordnede målene for samarbeidet oppnådd. Høsten 2009 ble Norad bedt om å gjøre en vurdering av et programforslag for videre støtte etter 2009, men anbefalte da Den norske ambassaden å avslutte prosjektet. Begrunnelsen var manglende resultater med hensyn til publisering av statistikk.

Lærdommer: Ensidig samarbeid har gitt få resultater

Programmet har ikke hatt den forventede framdriften. Det har også vært nødvendig å gjøre justeringer underveis blant annet på grunn av eritreiske myndigheters manglende vilje til å offentliggjøre statistikk

Publisert 15.08.2012
Sist oppdatert 16.02.2015