Norsk fiskeribistand nytter, fattigdomsperspektivet mangler

Norsk bistand har spilt en positiv rolle i å støtte fiskeriutvikling, men det settes spørsmålstegn ved om det har har ført til fattigdomsreduksjon, det savnes også mer oppmerksomhet rettet mot kjønnsaspektet i bistanden.

Hvorfor: Norsk kompetanse etterspørres

Hvor mye:

I 2008 ble norsk bistand til fiskerisektoren i perioden 1985 til 2006 evaluert. I disse årene ga Norge til sammen 2,45 milliarder kroner i fiskeribistand til 55 ulike land. Over halvparten var bilateral støtte til afrikanske land.

Norsk fiskeribistand går først og fremst til sektorprogrammer og områder der man på norsk side har fortrinn og ledende kompetanse internasjonalt.

Evalueringen konsentrerte seg om de tre viktigste områdene for bilateral bistand:

  • faglig bistand for å støtte fiskeripolitikk og administrasjon
  • støtte til forskning, utdanning og opplæring
  • direkte støtte til fiskeriforetak i privat sektor

Resultater: Norge har spilt en positiv rolle i fiskeriutvikling

Forvaltning av fiskeriressursene i Vietnam er ett av områdene hvor norsk bistand har bidratt til positive endringer.

Hovedkonklusjonen i evalueringen er at norsk bistand har spilt en positiv rolle i å støtte fiskeriutvikling i samarbeidslandene, spesielt: 

  • Forvaltningen av fiskeriressursene har blitt bedre i Namibia, Tanzania og Vietnam. Norske rådgivere har bidratt til å bygge kompetanse og kapasitet
  • Institusjonene som har mottatt støtte har klart å holde på nøkkelmedarbeidere og er bærekraftige. En viktig årsak til det er at norsk bistand har vært fleksibel, mottakerorientert og langsiktig
  • Støtten som er gitt i tilknytning til etablering av private bedrifter i utviklingsland har gitt gode resultater og bidratt til arbeidsplasser, i stor grad for kvinner

Lærdommer: Mangler kjønnsaspekt og glemmer fattigdom

Evalueringen setter spørsmålstegn ved i hvilken grad fiskeribistanden har bidratt til fattigdomsreduksjon og savner mer oppmerksomhet om kjønnsaspektet i bistanden. Videre peker evalueringen på at bruken av norsk ekspertise og konsentrasjon om felt hvor norsk fiskeriekspertise har fortrinn, medførte at fattigdomsperspektivet ble mindre sentralt.

Publisert 15.08.2012
Sist oppdatert 16.02.2015