Kompetanseoverføring gir gode resultater for oljebistand

Olje for Utvikling skal overføre norsk kompetanse slik at utviklingsland kan forvalte petroleums-ressursene på en miljøvennlig måte som bidrar til reduksjon av fattigdom. En rapport fra 2007 viser at programmet har gitt gode resultater i overføringen av kompetanse

Hvorfor: Behov for norsk oljekompetanse

Oljearbeidere i Vietnam. Tatt til Resultatrapport 2007.
Oljearbeidere på plattform i Vietnam. Bildet er fra 2007.

Norge har, som evalueringen viser, i enkelte land gjennom flere tiår bidratt med kompetanseoverføring innen petroleumsforvaltning til utviklingsland. OfU-initiativet ble lanserte høsten 2005, og i 2007 ble det gjennomført en evaluering av petroleumssamarbeidet fra 1980 fram til 2006 i Mosambik, Bangladesh, Øst-Timor og Angola. Rapporten tar for seg den norske petroleumsbistanden før Olje for utvikling programmet ble etablert.

Resultater: Vellykket overføring av teknisk kompetanse

Olje for utvikling

  • Ble etablert i 2005
  • Deler de norske erfaringene innen petroleumsforvaltning
  • Samarbeider med 18 land, hvorav åtte er hovedsamarbeidsland
  • Har et årlig budsjett på om lag 300 millioner kroner
  • Koordineres og kvalitetssikres av Ofu-sekretariatet i Norad

For mer informasjon om Ofu-programmet, se Norads engelske internettsider.

Rapporten viser at bruken av den norske kompetansen har gitt gode resultater i overføringen av petroleumsteknisk kompetanse, særlig i landene som er i oppstartsfasen. Institusjonsutvikling har i mindre grad vært suksessrikt. Kursopphold i Norge og assistanse fra tilstedeværende norske eksperter i samarbeidslandene har blant annet ført til at grunnleggende rammeverk for petroleumsutvinning er på plass i samarbeidslandene.

Publisert 15.08.2012
Sist oppdatert 16.02.2015