Fugletittere har bidratt til bedre levevilkår for folk og fugler

Norsk Ornitologisk Forening har gitt lokal miljøorganisasjon opplæring i naturvern og bidratt til å utvikle bærekraftige inntektskilder.

Hvorfor: Fattige lever av naturen

Hvor mye:

Den totale kostnaden har så langt vært fem millioner kroner. Norge har vært eneste økonomiske bidragsyter til programmet.

Zambia er rikt på biologisk mangfold som er viktig å ivareta. Det er gjerne de fattige som rammes først om naturen blir ødelagt og økosystemfunksjonene begynner å fuske, fordi fattige mennesker ofte lever direkte av det naturen byr på av mat, byggematerialer og brensel.

Zambia er ett av over 100 land i verden som har en partnerorganisasjon i den internasjonale miljøorganisasjonen BirdLife International. Norsk Ornitologisk Forening (NOF) deltar i dette nettverket. NOF startet i 2004 et samarbeidsprosjekt med BirdWatch Zambia (BWZ) med støtte fra Norad.

Prosjektet skal sikre bærekraftig bruk av naturressursene og bevare fuglene og deres leveområder. Prosjektet innebærer nært samarbeid med lokalbefolkningen, som gjennom prosjektet får støtte til organisering og videreutvikling av bærekraftig bruk av lokale naturressurser.

Resultater: Bird Watch Zambia har stoppet skoghogst

Bird Watch Zambia hjelper lokalbefolkningen med å utvikle alternative inntektskilder
I den lokale kvinnegruppen lager de blant annet kurver for å få en alternativ inntekt.

Et viktig mål for prosjektet var å skape en zambisk naturvernorganisasjon som kunne sikre bevaring av det biologiske mangfoldet på sikt. Prosjektet har etablert 15 lokale støttegrupper, og lokalbefolkningen har vært involvert i en enkel overvåkningsmetodikk for utviklingen av biomangfoldet i sine områder. Ni av de lokale gruppene er nå formelt registrert som lokale organisasjoner.

I tillegg til å delta i overvåkingen av naturtilstanden i sine områder, er de lokale gruppene involvert i utvikling av inntektsbringende aktiviteter. Eksempler er honningproduksjon, produksjon av kurver og keramikk, hagebruk, geiteavl, bærekraftig jakt og fiske, utvinning av smykkesteiner, utdanning av fugleguider, skogplanting, og etablering av små campingplasser for økoturisme. 

Bird Watch Zambia har utviklet seg fra hovedsakelig å være en fugletitterforening med hvite medlemmer, til en sterk zambisk miljøorganisasjon som deltar i samfunnsdebatten og i ulike nasjonale fora som er viktige i naturressurs- og klimaspørsmål.

Suksessen som miljøorganisasjon ble synliggjort i 2010 da planer om omfattende hogst i Mutalanganga-området i nedre Zambezi ble stanset som resultat av påvirkningsarbeid i samarbeid med den lokale støttegruppen. Den planlagte hogsten ville vært svært negativ for landsbybeboerne i området og for alltid ødelagt viktige leveområder for fugler og annet biologisk mangfold som gjør Mutulanganga til et unikt område.

Lærdommer: Lokal forankring gir aktivt og langvarig engasjement

Teaterforestilling i den lokale naturverngruppen.

Den viktigste lærdommen fra prosjektet er at det er mulig å utvikle mer bærekraftig bruk av naturressursene med relativt begrensede midler og lokal innsats, og at det er mulig å imøtekomme lokale behov samtidig som man ivaretar biologisk mangfold.

Prosjektet viser også at relativt små prosjekter kan danne grunnlag for sosial mobilisering om viktige saker. Lokalbefolkningen gjør det meste av arbeidet selv, både når det gjelder organisering og næringsutvikling. Sterk lokal forankring kan ta tid å bygge opp på grunn av knapphet på egne ressurser, og langsiktig oppfølging er viktig for at de lokale gruppene skal bli trygge. Virksomheten er også sårbar for endringer i en liten stab. Fordelen er at aktiviteter som drives og forankres lokalt øker sannsynligheten for bærekraft på lang sikt.

Publisert 17.08.2012
Sist oppdatert 16.02.2015