Flere lærere og jenter i skolen

Den samlede budsjettstøtte til Mosambik utgjør noe under 20 prosent av statsbudsjettet. Støtten har blandt annet bidratt til at tusenvis av lærere er utdannet, og enda flere jenter har begynt i skolen.

Hvorfor: Budsjettstøtte bidrar til å virkeliggjøre et lands fattigdomsstrategi

Hvor mye:

Mosambik har mottatt budsjettstøtte fra Norge siden Norge har inngått en intensjonsavtale om generell budsjettstøtte på 160 millioner kroner årlig til og med 2012. I tillegg til Norge er det totalt 19 givere og multilaterale organisasjoner som gir budsjettstøtte.

Budsjettstøtte gis direkte til mottakerlandenes myndigheter. Den norske støtten er ikke øremerket, men går inn i statsbudsjettet på lik linje med landets skatteinntekter. Bistand via budsjettstøtte gjør at giverne må innrette seg etter mottakerlandenes planer. Mottakerlandenes regjeringer må samtidig stå til ansvar for bruken av bistandsmidlene overfor både eget lands innbyggere og overfor innbyggerne i de landene hvor bistanden kommer fra. Budsjettstøtte kan styrke utviklingen av mottakerlandets egne institusjoner og evne til å planlegge og gjennomføre tiltak i tråd med nasjonale strategier for fattigdomsbekjempelse.

De overordnede målene for støtten er demokratisk styresett basert på rettstatsprinsipper, innsats mot korrupsjon, reduksjon av fattigdom og sunn makroøkonomisk politikk.

Resultater: Over 10 000 nye lærere

Den siste årlige gjennomgangen viste positiv fremgang på flere områder, blant annet innenfor utdanning og helse. Den økonomiske veksten ble redusert fra syv til seks prosent i 2009 på grunn av finanskrisen, men økte igjen til vel syv prosent i 2011. Over 10 000 nye lærere og helsepersonell er eller vil snart bli ansatt, og målet om et gjennomsnitt på 68 elever per lærer i barneskolen er endelig nådd. Antall jenter som gjennomfører barneskolen er økt til 42 prosent. 13 000 spedbarn mottok antiretroviral- behandling og over 12 00 nye vannposter er installert.

På den andre siden er det svake resultater innen økonomisk styresett enn tidligere. Særskilt er det bekymring rundt offentlige anbudsprosesser.

Mosambik ble i en evaluering av budsjettstøtte i 7 land (ferdigstilt i 2006) framhevet som et vellykket eksempel på godt giversamarbeid, og rapporten konkluderte med at budsjettstøtten hadde bidratt positivt til å fremme økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon.

Publisert 15.08.2012
Sist oppdatert 16.02.2015