Budsjettstøtte har bidratt til økonomisk vekst

Norske direktebidrag til statsbudsjettet har hatt positiv effekt på utviklingen i Zambia med en årlig økonomisk vekst på 6 prosent.

Hvorfor: Budsjettstøtte bidrar til å virkeliggjøre et lands fattigdomsstrategi

Hvor mye:

Norge begynte med budsjettstøtte i Zambia i 2005. Avtalen for 2011-2012(13) er på NOK 225 millioner. I tillegg til Norge er det åtte andre givere i Zambia.

Budsjettstøtte gis direkte til mottakerlandenes myndigheter. Den norske støtten er ikke øremerket, men går inn i statsbudsjettet på lik linje med landets skatteinntekter. Bistand via budsjettstøtte gjør at giverne må innrette seg etter mottakerlandenes planer. Mottakerlandenes regjeringer må samtidig stå til ansvar for bruken av bistandsmidlene overfor både eget lands innbyggere og overfor innbyggerne i de landene hvor bistanden kommer fra. Budsjettstøtte kan styrke utviklingen av mottakerlandets egne institusjoner og evne til å planlegge og gjennomføre tiltak i tråd med nasjonale strategier for fattigdomsbekjempelse.

Det overordnede målet for samarbeidet er å støtte Zambia i gjennomføringen av den femte nasjonale utviklingsplanen med spesiell fokus på offentlig reform, skape arbeidsplasser og redusere fattigdommen. En av Zambias viktigste inntekst kilder er kobber. Denne sektoren hadde en midlertidig nedgang, men tall fra 2009 viser at denne nedgangen er nå delvis reversert. 

Resultat: Stabilt makroøkonomisk miljø og økonomisk vekst

I tråd med filosofien bak budsjettstøtte har Zambias egenfinansiering av statsbudsjettet økt over tid. Mesteparten av denne økningen skyldes bedre kobberpriser. Nå finansierer landet selv 75 % av statsbudsjettet mot 50 % for noen år siden. Ved en slik dreining over tid kan man ha en mer realistisk forventing om at staten og dets innbyggere i partnerskap tar ansvar for utvikling og holder hverandre gjensidig ansvarlig for bruk av midler og resultater for landet.

De siste gjennomgangene viser et stabilt makroøkonomisk miljø, kontinuerlig utvikling og styrket finansiell posisjon. Selv om den økonomiske veksten har vært stabil de siste årene forventet man noe lavere vekst for 2009 (5 prosent) på grunn av finanskrisen og fall i kobberprisene. Veksten for 2009 var imidlertid på 6,3 prosent. Det er imidlertid andre satsningsområder som ikke har gitt like gode resultater. For eksempel har reformer innenfor offentlig sektor ikke nådd opp til forventningene.

Publisert 15.08.2012
Sist oppdatert 16.02.2015