Bærekraftig turisme har beskyttet naturreservat

Et prosjekt for lokal næringslivsutvikling knyttet til safariturisme har gitt lokalbefolkningen inntekter og samtidig beskyttet dyrelivet i nasjonalpark.

Hvor mye:

Norfund har investert ni millioner kroner i egenkapital i selskapet Basecamp Explorer Kenya, noe som gir en eierandel på 40 prosent. I tillegg har Norfund gitt tilskudd til Basecamp Foundation og Masai Mara Conservancy Development på om lag 1,9 millioner kroner. Norad finansierte i 2009 en forundersøkelse i Kenya for at Basecamp Explorer skulle utvikle en modell for lokalt eierskap og ansvar knyttet til forvaltning av natur og viltressurser, samt drift av turistanlegg. Støtten fra Norad var på 576.255 kroner.

Hvorfor: Økologisk turisme kan gi økonomisk vekst

Masai Mara-regionen i Kenya er kjent for sitt rike dyreliv og for masai-kulturen. Safariturisme inn i nasjonalparken Masai Mara generer rundt 120 millioner kroner i året i inngangspenger. Den lokale masaibefolkningen har i liten grad fått ta del i den økonomiske utviklingen. Befolkningsvekst utenfor området truer også økosystemet gjennom utbygging av jordbruk. Masaienes tradisjonelle levemåte med hold av beitedyr kan også være en trussel mot de ville dyrene i området.

Det norske selskapet Basecamp Explorer ble etablert i 1998, blant annet med en økologisk safaricamp i Masai Mara-regionen. Målet var å utvikle lokale arbeidsplasser, generere inntekter fra turisme og bidra til utdanning i naturressursforvaltning. Et annet mål var å unngå salg av land i buffersonen rundt reservatet for å verne dyrelivet i parken. Prosjektet er etablert i et reservat på 20 km2, der masaier allerede hadde fått landrettigheter. Stiftelsen Basecamp Foundation driver prosjektene i Kenya.

I 2010 investerte Norfund i prosjektet for å muliggjøre utbygging. To nye overnattingssteder er etablert i samarbeid med Basecamp Foundation.

Resultater: Beskyttelse av reservatet og økte inntekter for lokalbefolkningen

Prosjektet har bidratt til økte inntekter fra turisme, som masaiene i området får en betydelig andel av. 525 masai-landeiere leier ut landet sitt til reservatet, og får leieinntekter tilsvarende en lærerlønning. En guideskole har gjort guiding til en populær karrierevei for unge masaier i området, også kvinner. Tidligere kom guider fra andre regioner i landet. Totalt har campen 62 ansatte som jobber både som guider og i servicestillinger ved de tre overnattingsstedene.

Basecamp Foundation har utviklet modellen for reservatet, og landeierne opprettholder avtaler om å begrense kvegdrift til området rundt reservatet. Naturlig dyreliv i området har økt. Dette tiltrekker turister, som sikrer leieinntekter til landeierne.

Safaricampen er populær, og har fått mye oppmerksomhet både i presse og gjennom besøk av prominente gjester. Masaiene kan fortsette mye av sin tradisjonelle levemåte med hold av beitedyr, men de har blitt mer bofaste enn tidligere siden beiteområdene er begrenset til områder utenfor reservatet. For å gjøre dette mer attraktivt har stiftelsen Basecamp Foundation opprettet en skole, helsestasjon, og gravd brønner. På grunn av større inntekter kan masaiene nå kjøpe varer og tjenester som tidligere ikke var tilgjengelige for dem. Mange har fått tilgang på bankkontoer og betalingstjenester.

Norfunds investering har muliggjort langsiktig utvikling av prosjektet. En ny camp er bygget. Arbeid med salg og markedsføring er betydelig forbedret, blant annet på internett.

Lærdommer: Endringer av tradisjonelt levesett må skje gjennom dialog

Det er mulig å utvikle gode turismeprosjekter som er miljømessig bærekraftige og som blir godt mottatt av lokalbefolkningen. Det krever god markedsføring og høy standard på fasilitetene for å tiltrekke turister.

I dette tilfellet var det nødvendig å balansere ivaretakelse av masaienes tradisjonelle levesett med hensynet til naturen. Fordi tilnærmingen har blitt utviklet sammen med masaiene, og de har fått eiendomsrettigheter, ble det funnet en løsning der de var villige til å begrense beiteområdene for husdyrene slik at resten av reservatet kunne beskyttes. Slike løsninger krever god dialog med lokalsamfunnet.

Et prosjekt for lokal næringslivsutvikling knyttet til safariturisme har gitt lokalbefolkningen inntekter og samtidig beskyttet dyrelivet i nasjonalparken i Masai Mara-regionen i Kenya.
Foto: Gunnar Zachrisen
Publisert 10.12.2012
Sist oppdatert 16.02.2015