Utdanning og beskyttelse til internt fordrevne flyktninger

Norske, frivillige organisasjoner, med Flyktningehjelpen i spissen, har bidratt til forbedringer innen blant annet helse, skole og bolig under våpenhvilen i Uganda

Hvorfor: Langvarig konflikt mellom myndigheter og opprørsgruppe skapte krigslignende tilstander i Nord- Uganda.

Hvor mye:

Fra 2008 til 2010 var det norske bidraget på i alt 76 millioner kroner.

Det har vært krigslignende tilstander nord i Uganda siden midten av 1980-tallet da opprørsgruppen Lord´s Resistance Army (LRA) ble dannet og startet et opprør mot regjeringen. LRA rekrutterte soldater ved å bortføre barn og trolig består LRAs hær av om lag 80 prosent barnesoldater. Overgrep mot lokalbefolkningen førte til et stort antall interne flyktninger. På det meste bodde 1,8 millioner flyktninger i leirer opprettet av myndighetene. Konflikten mellom LRA og myndighetene i Uganda har blitt dempet de siste årene. Området er i en overgangsfase. Selv om det ikke er signert en endelig fredsavtale har partene inngått en våpenhvile. Det har ført til at mange har vendt hjem fra leirene. I følge UNDP var antallet internt fordrevne gått ned til 295 000 mot slutten av 2009. For mange av disse er det svært vanskelig å returnere hjem, blant annet på grunn av konflikter om eiendomsrettigheter. Kapasitetsutvikling i form av økt utdanning og yrkesopplæring er en forutsetning for stabilisering av situasjonen.

Flyktningehjelpen (NRC) har arbeidet i området siden 1997 og er den største norske aktøren i Nord-Uganda. NRC er i dag i ferd med å fase ut sin virksomhet i Nord-Uganda og har som mål å avvikle landprogrammet innen 2014.
Hovedmålet har vært å utvikle lokal kapasitet til å bygge skoler og tilby grunnskoleutdanning. NRC har jobbet gjennom lokale offentlige og frivillige organisasjoner. Kapasitetsutvikling av det offentlige apparatet har vært det viktigste.

Resultater: Norske frivillige organisasjoner har bidratt til forbedringer innen skole, helse, bolig og inntekter gjennom dyrehold.

To gutter snekrer i er verksted. Yrkesskole. Uganda.
Flyktningeleiren Pabbo er en tidligere leir for internt fordrevne - IDPs - i nord-Uganda. Flyktninghjelpen har hatt en viktig rolle i driften av leiren. Her får elever sløydundervinsning på en yrkesskole.
Foto: Godfrey Kimono

En evaluering av norsk utviklingssamarbeid gjennom norske frivillige organisasjoner i Nord-Uganda (2003-2007) konkluderte med at organisasjonene hadde bidratt til konkrete forbedringer av skolegang, husly, livreddende helsetiltak og inntekter gjennom dyrehold. Evalueringen peker på at rapporteringen på utviklingsmål må bli bedre. En annen konklusjon er at de norske organisasjonene ikke bidro nok til langsiktig kapasitetsutvikling av sine lokale samarbeidspartnere. En annen erfaring er at kvinners rettigheter ikke ble godt nok ivaretatt.


Lærdommer: Varige resultater krever sterkere lederskap fra Ugandas myndigheter og dialog mellom givere og mottakere.

Norads organisasjonsgjennomgang av NRCi 2009 konkluderte med at giverne i dialog med mottakerne må ha kontinuerlig fokus på kapasitetsutvikling lokalt for å oppnå varige resultater. Flyktningehjelpen etterlyser et sterkere lederskap fra Ugandas myndigheter knyttet til en langsiktig utviklingsstrategi.

Publisert 10.12.2011
Sist oppdatert 16.02.2015