Samarbeid resulterte i mindre statistikk enn forventet

Utskiftninger av personell og dårlig koordinering mellom giverland har ført til mindre produksjon og publisering av statistikk enn forventet.

Hvorfor: Ønsket bedre statistiske data

Hvor mye:

Norge bevilget 25 millioner kroner til statistikkutvikling i Angola for perioden 2001 til 2003.

Det siste tiåret har det vært økt fokus internasjonalt på statistikk. Det er bred enighet om at statistikk og et uavhengig nasjonalt statistikkbyrå er nødvendig for å støtte opp om utviklingsrettet politikk. Mange land har utviklet gode nasjonale planer for statistikkutvikling. Det mangler imidlertid kapasitet og ressurser for å gjennomføre planene. Bedre statistikk, som bearbeider økonomiske og sosiale samfunnsdata, kan gi mer kunnskapsbasert planlegging og dermed bedre styresett i våre samarbeidsland.

Norge har helt siden 1960-tallet støttet statistikkutvikling i sør. Samtidig støtter Norge nasjonale strategier for statistikkutvikling og kapasitetsutvikling i samarbeidslands statistikkbyråer. Som et ledd i dette har Statistisk Sentralbyrå (SSB) faglig samarbeid med søsterorganisasjoner i sør, og SSB har etablert en egen seksjon for rådgivning til søsterorganisasjoner i utviklingsland. Slike partnerskap finansieres over bistandsbudsjettet.

Det nasjonale statistikkbyrået i Angola la i samarbeid med SSB frem et forslag om samarbeid med Norge innenfor statistikkutvikling allerede i 1997. Forslaget ble bearbeidet og startet i 2001. Hovedmålet med samarbeidet var å forbedre kapasiteten til statistikkinstituttet i Angola for å bedre kunne identifisere, produsere og distribuere statistikk.

Norge har nå avsluttet sitt samarbeid med Angola innenfor statistikk. Samarbeidet møtte på diverse utfordringer. Som følge av dette ble det innhentet og publisert lite statistikk i forhold til det man hadde forventet. Likevel kan programmet vise til resultater.

Resultater: Bedriftsregister og husholdsundersøkelser

Institusjonssamarbeidet i Angola har møtt på diverse utfordringer på grunn av mye utskiftning av personell og dårlig koordinering mellom giverne. Dessuten ble det produsert og publisert lite statistikk i forhold til det man hadde forventet. Programmet har likevel bidratt til resultater, som blant annet opprettelse av et bedriftsregister, gjennomføring av en husholdsundersøkelse, og generell forbedring innenfor utenriksstatistikk. Det er antatt at arbeidet har bidratt til generell kapasitetsutvikling ved Angolas nasjonal statistikkinstitutt.

Lærdommer: Vanskelig å trekke robuste konklusjoner

På grunn av mangel på baseline og regelmessig oppfølging av programmet er det vanskelig å trekke robuste konklusjoner.

Publisert 29.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015