Økt debatt om ressursfordeling og korrupsjon

Etter borgerkrigens slutt i Angola i 2002 har oljeinntektene økt. Korrupsjon hindrer at oljeinntektene kommer befolkningen til gode, og bidrar til å undergrave tilliten til det politiske systemet. Det katolske universitetet i Luanda og CMI i Bergen har siden 2006 samarbeidet om å løfte debatten om utfordringer ved styresett og offentlig forvaltning i Angola, inklusive bruken av oljepengene.

Hvorfor: Økte oljeinntekter og utbredt korrupsjon hindrer rettferdig fordeling og utvikling.

Hvor mye:

Hvor mye: Norge har siden 2007 brukt 25,1 millioner kroner på samarbeidet. Samarbeidet skal fortsette frem til utgangen av 2013.

Angola lyktes i 2002 å få slutt på en 27-årig borgerkrig som påførte landet enorme tap. Krigen skapte en politisk kultur der presidentens støttespillere ble belønnet med privilegier. Angola er et land med store oljeforekomster, og etter 2002 har produksjonen blitt mer enn tredoblet. Dette skjedde uten at institusjoner som er viktige for å kontrollere den offentlige pengebruken ble styrket. Angola preges av ulike former for korrupsjon hvor private, politiske og offentlige interesser er blandet sammen. Dette hindrer at oljeinntektene kommer befolkningen til gode, og bidrar til å undergrave tilliten til det politiske systemet. Det er et økende internasjonalt press på Angola for å gjøre noe med korrupsjonsproblemet. Norske selskaper deltar med store investeringer i Angolas oljeindustri, og ambassaden legger stor vekt på å få et sterkere søkelys på ressursfordeling og korrupsjon.

Den norske ambassaden tok i 2006 initiativ til å utvikle et samarbeid mellom Det katolske universitetet i Luanda og Chr. Michelsens Institutt, CMI, i Bergen. Målet var å utvikle en kritisk debatt om utfordringer ved styresett og offentlig forvaltning i Angola, inklusive bruken av oljepengene. Samarbeidet har i stor grad dreid seg om å støtte senteret for forskning og studier ved Det katolske universitetet. Aktivitetene inkluderer forskning og formidling av resultatene.

Resultater: Økt innsyn og debatt

Den viktigste effekten av tiltaket er at det har bidratt til en mer åpen debatt i Angola og økt innsyn i offentlig pengebruk. Det katolske universitetet og CMI produserer en årlig rapport som tar for seg situasjonen i angolansk økonomi. Den presenteres på et bredt anlagt møte der statsråder, presse, akademia og organisasjoner fra det sivile samfunnet deltar. Gjennom å skape en slik møteplass har det sivile samfunnet muligheten til å påpeke svakheter og manglende samsvar mellom retorikk og reell politikk. Funnene fra rapporten blir gjengitt i ulike media og gir økt offentlig innsyn i myndighetenes forvaltning av landets ressurser.

Tiltaket har lyktes i å styrke akademia, både institusjonelt og faglig, gjennom å bygge opp et forskningssenter som spesialiserer seg på spørsmål om styresett og offentlig forvaltning. I tillegg til den årlige rapporten publiserer senteret annen relevant forskning som holder høy faglig kvalitet. Senteret har opparbeidet seg legitimitet som gjør at det tør å behandle sensitive temaer. For eksempel arbeider senteret og CMI med en studie av offentlige investeringer innen infrastruktur, en sektor som i mange land preges av misbruk av midler. At en slik uavhengig studie om statlig økonomisk forvaltning i det hele tatt blir produsert, er et fremskritt i forhold til tidligere.

Lærdommer: Bidrag til økt kapasitet er viktig

Samarbeidet ble ansett som viktig for å bygge opp sivilsamfunnets kompetanse og kapasitet til ha en dialog om styresett og bruk av oljepenger. Å ha en norsk forskningsinstitusjon som CMI inne i bildet bidrar til å styrke kunnskapen om Angola i Norge, og samarbeidet gir tilgang til informasjon som ambassaden trenger i sitt påvirkingsarbeid.

Publisert 10.12.2011
Sist oppdatert 16.02.2015