Kartlegging av ressurser har ikke løst konflikt

Kartlegging av lokale ressurser har sikret eierskap og kunnskap i lokalsamfunn, men har ikke bidratt til å ta tak i grunnleggende årsaker til vedvarende konflikter.

Hvorfor: Ressurskonflikter gjennom tørkeperioder

Hvor mye:

Norge har støttet Coremap med ca. 6 millioner kroner over fire år fra 2008. 

 

Det er gjentatte alvorlige konflikter mellom ulike folkegrupper i distriktet Mvolo i vest-Equatoria i Sør-Sudan. Disse konfliktene oppstår i ulik alvorlighetsgrad hver tørkeperiode. Lokalbefolkningen, Jur, driver jordbruk og fiske, mens Dinkaer fra Lakes State er kvegfolk og kommer til Mvolo for å finne beite og vann til dyrene. Konfliktene disse imellom har ofte sitt utspring i kamp om jord og resulterer i en ond spiral av angrep og hevnangrep. Det er også gjentatte konflikter mellom ulike undergrupper av Dinkaer i Lakes State.

Norsk Folkehjelp har siden 2008 hatt et prosjekt, Coremap, som kartlegger landressurser og -forvaltning i et større område som innbefatter Mvolo distriktet. Coremap gjennomfører kartleggingen i tett samarbeid med lokalbefolkningen og lokale myndigheter og deler resultatene og anbefalingene med disse for å sikre lokalt eierskap og kunnskap. Norsk Folkehjelp jobber ikke spesifikt med konfliktløsing, men prosjektet har som mål at lokalsamfunn skal bli enige om hvordan ressursene skal forvaltes. Kartleggingen forventes å påpeke underliggende årsaker til konflikter over land og ressurser, men vil ikke i seg selv være konfliktløsende.

Resultater: Alvorlige konflikter oppstår regelmessig

Lokalbefolkningen i de fleste distrikter i Lakes State og Mvolo har deltatt i kartlegging av ressurser i sine områder, og har fått produsert kart som grafisk viser hva slags ressurser de faktisk har tilgang til og hvor disse befinner seg. Dette gjelder ulike typer skog, dyrkbar mark, elver, beitemark, dyreliv, infrastruktur, og områder der det oppstår konflikt. I tillegg har det blitt gjennomført sosioøkonomiske studier, og sammen har dette bidratt til anbefalinger som lokale myndigheter, lokalbefolkningen og organisasjoner benytter i planlegging for videre utviklingstiltak. Flere av disse tiltakene har bidratt til forbedret livssituasjon for lokalbefolkningen gjennom nye inntektsbringende aktiviteter og økt jordbruksproduksjon, men de lokale myndighetene mangler ressurser til å gjennomføre anbefalinger fra kartleggingsstudiene.

Det har vært forsøk på å løse ressurskonflikter gjennom rettssystemet, men de tradisjonelle lederne hevder de ikke har vært tilstrekkelig tatt med eller konsultert, og at mekanismer for rettferdig kompensasjon ikke har blitt benyttet slik at misnøyen gruppene imellom vedvarer. Det er samtidig kritikk fra lokalbefolkningen mot enkelte tradisjonelle ledere og at noen klaner prioriteres framfor andre. Faktum er at de alvorlige konfliktene regelmessig gjenoppstår i Mvolo og i Yirol West.

Lærdommer: Har manglet konfliktanalyse

Selv om Coremap har bidratt positivt står det igjen å ta tak i mer grunnleggende årsaker til konfliktene. Man har ikke lykkes i å finne gode løsninger som både ivaretar tradisjonelle mekanismer og nyere rettsprinsipper. Med en bedre analyse av årsaker til konfliktene kunne prosjektet i større grad fremmet konfliktdempende tiltak.

Publisert 01.12.2011
Sist oppdatert 16.02.2015