Ikke-statlige organisasjoner har sikret bedre bistand

Støtte til både internasjonale og lokale ikke-statlige organisasjoner har gitt bedre kontakt med lokalbefolkningen og dermed bedre resultater innen helse, utdanning og infrastruktur. 

Hvorfor: Ikke-statlige organisasjoner kan bidra til større forståelse

Hvor mye:

Seks store organisasjoner hadde rammeavtaler med den norske ambassaden i Kabul i 2010. Det gjelder Afghanistankomiteen, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen, den Frankrike-baserte organisasjonen Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED), den Sveits-baserte stiftelsen Aga Khan Foundation og den danske organisasjonen The Danish Committee for Aid to Afghan Refugees (DACAAR). I 2010 mottok de til sammen 135 millioner kroner.

Under vanskelige rammebetingelser og etter flere tiår med konflikt er det behov for deltakelse og bidrag fra mange aktører i utviklingsarbeidet i Afghanistan. Flere internasjonale ikke-statlige organisasjoner har fungert i Afghanistan gjennom skiftende regimer fra 1970-tallet til i dag. De samarbeider direkte med lokale grupper og beslutningssystemer. De er godt ansett, og opererer ofte i områder hvor offentlige myndigheter ikke kommer til. Ikke-statlige organisasjoner kan bidra til økt forståelse for lokale frivillige organisasjoner som brobyggere mellom familiene, klanene, det offentlige og næringslivet. Organisasjonene målbærer grunnleggende prinsipper som norsk bistand bygger på, blant annet arbeid med likestilling, menneskerettigheter og miljøvern.

Organisasjonene arbeider med helse, utdanning, vannforsyning og veibygging. Mange av tiltakene arbeider med lokal kompetanseheving innen alle disse feltene. Organisasjonene Norge samarbeider med arbeider hovedsakelig i Faryab-provinsen.

Resultater: 558 000 mennesker har fått renere vann

Klasserom i Afganistan.
Andelen jenter i skolen i Afghanistan har økt kraftig siden 2001. Det har også andelen kvinnelige lærere. Omlag 30 prosent av lærerne i Afghanistan er i dag kvinner.
Foto: Ken Opprann

Tilgjengeligheten og kvaliteten på vann har blitt bedret for mer enn 558 000 mennesker, noe som er en forutsetning for forbedret helse og livskvalitet. Dårlig hygiene er en årsak til sykdommer i flere områder, og informasjonsarbeid for å bedre folks holdninger til, og utføring av, personlig hygiene har derfor blitt gjennomført. En organisasjon har gjennom spørreundersøkelser dokumentert at over 42 000 personer har forbedret sin hygienepraksis som et resultat av dette arbeidet. Opplæring av over 5 000 helsepersonell har gjort helsetilbudet i Faryab mer tilgjengelig. Over 130 000 mennesker i Faryab har mottatt helse¬tjenester i 2010. I en region der mange innbyggere ikke har elektrisitet, har en organisasjon bistått 2 850 husholdninger, som tidligere levde uten elektrisitet, med solenergianlegg. For å sikre bærekraft har lokale teknikere blitt opplært i drift og vedlikehold.

Innen kompetanseheving har alfabetisering, yrkesutdanning, og generell utdanning satt folk i stand til bedre å hjelpe seg selv, sine familier og lokalsamfunn. En organisasjon melder at nærmere 7 000 kvinner har en mer stabil inntekt og kan bedre forsørge seg selv som følge av slik opplæring. Over 400 ansatte ved skoledistriktskontorer og lærere har gått på kurs organisert av en av organisasjonene, og 1 834 ungdommer har deltatt i yrkesutdanning. To organisasjoner har hatt 4630 personer på ni måneders yrkesrettet alfabetiseringskurs. Jordbrukssektoren har blitt styrket gjennom vaksinering av over 320 000 husdyr.

Lærdommer: Ikke-statlige organisasjoner er viktige i konfliktområder

Lokal erfaring gjør at organisasjonene kan sette inn tilpassede tiltak. Samtidig har de store internasjonale organisasjonene fordelen av å kunne bygge på erfaringer fra andre land og kombinere denne med lokal kunnskap. Den krevende sikkerhetssituasjonen i mange provinser skaper betydelige utfordringer for utviklings- og humanitære aktører. Bistand gjennom ikke-statlige organisasjoner vil sannsynligvis fortsatt være viktig i utviklingssamarbeidet med Afghanistan i årene som kommer.

Publisert 01.12.2011
Sist oppdatert 16.02.2015