Det globale fondet har bidratt til å redde 8,7 millioner liv

På begynnelsen av 2000-tallet døde millioner av mennesker av aids, tuberkulose, malaria og andre smittsomme sykdommer som både kan forebygges og behandles. Verdenssamfunnet gikk derfor sammen om å etablere Det globale fondet for bekjempelse av hiv/ aids, tuberkulose og malaria. Fondet har bidratt til at tusenårsmål 6, om blant annet reversering av aidsepidemien, langt på vei blir oppnådd.

Hvorfor: Mennesker døde av aids, tuberkulose, malaria og andre smittsomme sykdommer som både kunne forebygges og behandles

Barn får vaksine i Etiopia
To måneder gamle Abel reagerer med et hyl når BCG vaksinen settes i armen, mens mamma Addis trøster så godt hun kan. UNICEF støtter et storstilt vaksineringsprogram i Etiopia.
Foto: Ken Opprann

Hiv og aids ble oppfattet som en «dødsdom» rundt årtusenskiftet. Bare 50 000 fikk hivbehandling i Afrika og færre enn fem prosent av befolkningen hadde myggnett til beskyttelse mot malaria. Ubehandlet hiv førte også til en oppblomstring av tuberkulosetilfeller. Det var et stort gap mellom det man visste måtte gjøres for å bekjempe de tre sykdommene og tilgang på fagfolk og penger. Forebygging, behandling, omsorg og støtte var forventet å virke sammen. Det ble derfor satset på en helhetlig innsats.

Hva: Mobilisere ressurser for bekjempelse av hiv/aids, tuberkulose og malaria

Hvor mye:

Norge har siden oppstarten bidratt med om lag to prosent av fondets totale finansiering på 25,6 milliarder USD. I 2013 er det norske bidraget 450 millioner kroner.

Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malariable etablert etter FNs høynivåmøte om aids i 2001 med G8- landene i front. Disse landene er Canada, Frankrike, Italia, Japan, Russland, Storbritannia, Tyskland og USA. Fondet finansierer tiltak for å forebygge og behandle hiv og aids, tuberkulose og malaria, og er den største internasjonale finansieringskilden innen global helse. UNAIDS og Verdens helseorganisasjon (WHO) er faglige referanser for nasjonal politikk. I tillegg til å jobbe spesielt med de tre sykdommene, bidrar også fondet til at sivilt samfunn engasjeres på alle nivåer og at helsetjenestetilbudet styrkes generelt.

Fondet er et partnerskap mellom FN, giverland, mottakerland, sivilsamfunnsorganisasjoner, næringsliv, og nettverk for personer som lever med sykdommene. Midler innvilges av styret etter søknad fra det enkelte land eller region, basert på resultater. Per 1. juli 2013 har 20,3 milliarder USD blitt utbetalt til tiltak i mer en 140 land. Fondet bidrar med 82 prosent av internasjonal finansiering av tiltak mot tuberkulose, 50 prosent av tiltak mot malaria og 21 prosent av tiltak mot hiv og aids.

Fondets visjon er en verden fri for hiv og aids, tuberkulose og malaria, og bedre helse for alle. I perioden 2012-2016 er målet å redde ti millioner liv og forhindre at 140-180 millioner mennesker blir smittet av disse sykdommene.

Resultater: Økt tilgang til forebygging, behandling og redusert dødelighet

Ved utgangen av 2011 beregnet fondet at det hadde bidratt til å redde rundt 8,7 millioner liv. Dette har blitt oppnådd gjennom en kombinasjon av økt tilgang til behandling og økt innsats for å forebygge sykdommer. Antall liv tallfestes ut i fra beregning av livreddende effekt av tre nøkkeltjenester: hivbehandling, fullført tuberkulosebehandling og utdeling av myggnett behandlet med innsektsmiddel, som beskytter mot malaria.

Flere enn halvparten av landene som fikk støtte av fondet ser ut til å nå tusenårsmålene for hiv og tuberkulose. Det er også fremgang for malaria, men hvis målene skal nås innen 2015 må innsatsen økes.

Hiv: Av de som er berettiget hivbehandling i Afrika sør for Sahara, hadde 56 prosent tilgang til slike medisiner i 2012, en økning fra mindre enn fem prosent i 2000. Per 1. juli 2013 hadde fondet globalt bidratt til at 5,3 millioner er under hiv-behandling, en økningfra 1,4 millioner i 2007. Videre bidro fondet til 1,1 millioner nye på hiv-behandling de første seks månedene av 2013, en økning fra 900 000 i hele 2012.

Nye hivinfeksjoner er fortsatt et betydelig problem, men antallet går ned. Siden 2001 har det vært en nedgang i nye hivtilfeller på 33 prosent, blant barn 52 prosent. En av grunnene til det er økttilgang til tjenester som hindrer smitte fra mor til barn. Antall  kvinner Det globale fondet i dag hjelper med slike tjenester er 2,1 millioner; en økning fra 147 000 kvinner i 2007. Antall dødsfall på grunn av aids nådde en topp i 2005 og har siden da blitt redusert med 30 prosent. Av 105 land støttet av Det globale fondet er 41 prosent i rute for å nå det internasjonale målet om universell tilgang til hivbehandling innen 2015. Syv av ti land som har 80 prosent behandlingsdekning har mellom 2005 og 2011 mer enn halvert aidsrelaterte dødsfall. Tusenårsmålet om å stoppe spredningen av hiv er altså på vei til å nås.

Tuberkulose: Det anslås at 67 prosent av 8,7 millioner som blir tuberkulosesyke hvert år blir diagnostisert, og 85 prosent av disse får effektiv behandling og overlever. Dette er en økning fra 43 prosent diagnostisering og 67 prosent behandling for ti år siden. Det globale fondet har bidratt til denne økningen ved at dte per 1. juli 2013 har bidratt til diagnostisering og behandling av elleve millioner tuberkulosetilfeller. Videre bidro fondet til at 1,3 millioner tuberkulosetilfeller ble diagnostisert og behandlet de første seks månedene av 2013, en økning fra 1,1 millioner i hele 2012. På verdensbasis har tuberkuloserelaterte dødsfall blant hiv-positive gått ned med 36 prosent siden 2004.

Malaria: Anslagsvis 53 prosent av risikoutsatte husholdninger i Afrika sør for Sahara hadde i 2012 minst ett myggnett behandlet med myggmiddel, en økning fra tre prosent i 2000. Per 1. juli 2013 har Det globale fondet bidratt til at 340 millioner malarianett har blitt delt ut globalt for å beskytte familier mot malaria, en økning fra 46 millioner i 2007. De første seks månedene av 2013 bidro fondet til at 30 millioner malarianett ble utdelt. Undersøkelser viser at omtrent 90 prosent av de som har myggnett bruker dem. Det er en nedgang i globale malariadødsfall med mer en 42 prosent siden 2000. Resultatene hadde ikke vært mulig å oppnå uten nedgang i enhetspris på medisiner og utstyr, blant annet gjennom forhandling om produksjon på lisens. Politisk og sosialmobilisering har medført økning i landenes egne investeringer. I løpet av de siste fem årene har landenes egen finansiering av tuberkulose, hiv og malariaprogram blitt mer enn doblet i de landene som er berettiget støtte fra fondet. Denne nasjonale økningen er primært knyttet til kampen mot hiv.

Lærdommer: Innsatsen må opprettholdes selv om man begynner å se fremgang

Ti år med finansiering av landprogrammer viser hvor viktig det er å gi støtte i samsvar med nasjonale planer og prosedyrer. Detlegges vekt på at landene styrker sin kapasitet til å gjøre strategiske og langsiktige valg. Innsatsen rettes mot de områdene oggruppene hvor det er størst utfordring å forebygge sykdom og sikre lik tilgang til nødvendig behandling.

Det er viktig at støtte opprettholdes også etter at fremgang er oppnådd, og ikke slutter for brått. I flere land gikk støtte til malariatiltak ned etter at sykdommen nesten var utryddet, noe somgjorde at den blusset opp igjen. Avbrutt behandling av tuberkulose eller hiv fører til resistens, som er mye dyrere og vanskeligere å behandle.

Kombinasjonen av partnerskap med myndigheter, sivilt samfunn, FN, privat sektor og de som er berørt av sykdommene både på globalt nivå og landnivå, har vist seg å være effektivt i kampen mot de tre sykdommene.

Publisert 01.01.2011
Sist oppdatert 16.02.2015