Budsjettstøtte har bidratt til bedre forvaltning

Budsjettstøtte har finansiert drift av offentlige tjenester og styrket budsjett- og regnskapsavdelingene i finansdepartementet.

Hvorfor: Statsbygging nødvendig for tostatsløsning

Hvor mye:

Verdensbankens nåværende flergiverfond til den palestinske selvstyremyndigheten ble opprettet i 2008. Norge, sammen med Storbritannia, var pådrivere for å få et flergiverfond på plass. Norge har bidratt med nærmere 1,2 milliarder kroner. Andre givere er Storbritannia, Australia, Frankrike og Kuwait. Store givere som USA, Saudi-Arabia og EU gir bilateral støtte gjennom egne fond eller ved direkte innbetalinger til finansdepartementet.

Det internasjonale samfunnets visjon for en fredsløsning i Midtøsten innebærer en fremforhandlet tostatsløsning med opprettelsen av en palestinsk stat. Norge støtter visjonen, og bruker bistand som ett av virkemidlene for å bidra til at de palestinske selvstyremyndighetene settes i stand til å drive en egen stat.

Norge har siden 1993 gitt budsjettstøtte til palestinske selvstyremyndigheter, for å bidra til statsbygging og drift av viktige statsinstitusjoner. Budsjettstøtten er kanalisert gjennom flergiverfond tilpasset palestinske selvstyremyndigheters utviklingsplaner. Selvstyremyndighetenes egne systemer har blitt brukt til å forvalte bistanden. Fondet administreres av Verdensbanken. Tildeling av penger har vært knyttet til forbedringer blant annet innen finansforvaltning.

Resultater: Mer åpen og effektiv forvaltning

Flergiverfondet, kombinert med Verdensbankens kontrollfunksjoner, har oppnådd gode resultater når det gjelder bidrag til palestinsk statsbygging. Rapporter fra Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og FN til møtet i giverlandsgruppen for Det palestinske området, våren 2011, bekreftet at de palestinske selvstyremyndighetene har utviklet tilstrekkelig institusjonell kapasitet til å kunne danne en velfungerende stat.

Budsjettstøtten har bidratt til opprettholdelse og drift av offentlige tjenester, som for eksempel utdanning og helse. Kostnadseffektiviteten i det sosiale velferdssystemet har blitt styrket, blant annet gjennom sammenslåing av ulike sosialstøtteprogrammer. Det offentlige driftsunderskuddet ble redusert fra 27 til 13 prosent av BNP fra 2008 til 2010, blant annet fordi inntektsgrunnlaget ble styrket gjennom skattereformer og bedre utgiftskontroll. Utgiftene til opprettholdelse av elektrisitetsforsyningen fra Israel ble redusert gjennom forbedret tilsyn med kommunene og omlegging av betalingssystemet for elektrisitetsforsyning.

Budsjettstøtten har også bidratt til mer åpenhet og ansvarlighet i forvaltningen av offentlige midler, gjennom styrking av finansdepartementets budsjett- og regnskapsavdelinger. Finansforvaltningen vurderes av Det internasjonale pengefondet som meget god. Revisjonen er også blitt bedret. Dette betyr at utenlandske givere i større grad kan benytte seg av selvstyremyndighetenes egne systemer til forvaltning av bistand, i tråd med prinsippene om bistandseffektivitet.

Lærdommer: Politisk vilje er avgjørende

Det er rimelig å anta at bedret finansforvaltning og økt innsyn har bidratt til å legitimere det palestinske selvstyret. Å opprettholde disse institusjonene og gjøre dem uavhengige av bistand vil være avhengig av politisk vilje hos partene og det internasjonale samfunnet. Dette er igjen avhengig av fremgang i de politiske prosessene og en videreføring av myndighetenes reformarbeid.

Publisert 01.12.2011
Sist oppdatert 16.02.2015