Plante. Fra miljø- og landbruksuniversitetet CATIE i Costa Rica.
Forskning på kakao ved miljø- og landbruksuniversitetet CATIE i Costa Rica.
Foto: Gunnar Zachrisen

15.000 bønder har tatt i bruk nye dyrkningsmetoder

Integrert plantevern har gitt et mer produktivt jordbruk og mindre forurensning.

Hvorfor: Overforbruk av kunstgjødsel og plantevernmidler

Norad støttet fra 1989 til 2004 et regionalt IPM-program i Mellom-Amerika gjennom det regionale Senteret for forskning og høyere utdanning i tropisk landbruk, CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), i Costa Rica.

Dyrkningsmetodene som er utviklet gjennom IPM programmet, reduserer klimautslippene fra landbruksproduksjonen samtidig som landbruket blir mindre sårbart for klimaendringer.

Programmet startet i Nicaragua med hovedvekten på integrert plantevern for grønnsaker og korn. Her fantes det en "ukultur" av overforbruk av subsidiert kunstgjødsel og plantevernmidler. Dette var en arv fra det eksportorienterte landbruket på 60- og 70-tallet, og som ble videreført på Sandinistenes stats- og kollektivbruk etter revolusjonen i 1979. 

Arbeidet ble gradvis utvidet til kaffe kombinert med skyggetrær, blant annet bananer. I annen fase ble programmet utvidet til flere bønder og geografiske områder i Nicaragua. Og i siste fase ble erfaringene fra Nicaragua introdusert til bønder i flere land i regionen. Bøndene lærte metoder for å redusere bruken av kjemiske plantevernmidler og kunstgjødsel, å erstatte disse med biologiske produkter, samt å ta i bruk nye vekster, dyrkings- og bearbeidingsmetoder som gir mindre forurensning av nitrater og plantevernmidler, samt mindre miljøfarlig avfall.

Resultater: Kunnskap ga mer klimarobust jordbruk

I Nicaragua har IPM-programmet bidratt til å snu «ukulturen» med overforbruk av subsidiert kunstgjødsel og plantevernmidler. I siste fase nådde det ut til 15.000 bondefamilier i Nicaragua og 1500 i resten av Mellom-Amerika, foruten flere tusen landbruksveiledere. Gjennom programmet har små og mellomstore bønder fått kunnskaper som har satt dem i stand til å drive et mer miljøvennlig og klimarobust landbruk. Utviklingsmålet var å bidra til økt avkastning og matsikkerhet, bedre helse og et mer klimarobust landbruk gjennom opplæring i mer miljøvennlige produksjonsformer.

CABI Bioscience gjennomførte flere studier i 2003 og 2004 av programmet som blant annet konkluderte med at mange bønder hadde fått kunnskaper som gjorde at de kunne drive et mer miljøvennlig og effektivt landbruk og at de hadde økt sine inntekter.

Men studien viste også at bøndene opplevde at de fikk for lite igjen i forhold til kvaliteten på produktene de leverte, og at de derfor var behov for å gjøre mer i forhold til markedsføring og salg. Bøndene mente også at det var viktig med en mer helhetlig tilnærming ved å vie mer oppmerksomhet til rammebetingelsene for landbruket, blant annet varierende råvarepriser, skiftende landbrukspolitikk, naturkatastrofer og krav fra forbrukerne.

Lærdommer: Innovativ undervisningsmodell har gitt god forankring

Programmet utviklet en innovativ undervisnings- og kommunikasjonsmodell som spente fra mikro- til makronivå, fra bonden og landbruksveilederen, via fag-/temagrupper og forskere, til regionale og nasjonale beslutningstakere. Gjennom det omfattende nettverket oppnådde programmet en bred forankring av en "økologisk tenkemåte".

Publisert 27.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015