Forbedret helsevesen har gitt flere hiv-behandling

Utbygging av helsevesenet og integrering av hiv-behandling i primærhelsetjenesten har gitt 3800 pasienter tilgang på nødvendige medisiner.

Hvorfor: Dårlig helsevesen etter borgerkrig

Hvor mye:

Norge har gjennom CHAI støttet programmet med 36 millioner kroner fra 2007 til 2011, og det er besluttet en tilleggsbevilgning på 3,77 millioner kroner i 2011.

I løpet av den 14 år lange borgerkrigen i Liberia, fra 1989 til 2003, ble rundt 270.000 mennesker drept, 700.000 mennesker fordrevet og omtrent 70 prosent av offentlig infrastruktur ødelagt.

Siden den tid er sikkerhetssituasjonen stabilisert ved hjelp av et tungt nærvær av FN. Nærmere 500.000 internt fordrevne og flyktninger har vendt tilbake til sine hjemsteder. I 2005 ble det avholdt demokratiske valg, men Liberia er fortsatt en sårbar stat hvor sporene etter borgerkrigen er meget synlige og merkbare.

Norge og Clinton Health Access Initative (CHAI) har samarbeidet om helse og aids fra 2003. I 2007 ble samarbeidet utvidet og en rammeavtale underskrevet. Det globale fondet for hiv og aids, tuberkulose og malaria (GFATM) innvilget nylig 115 millioner USD til tiltaket. Norge er også bidragsyter til GFATM. Programmene skal øke tilgangen på hiv-behandling og styrke helsevesenet i Liberia.

 

Resultater: Doblet tilgang på helsetjenester

I samarbeid med myndighetene i Liberia har CHAI bidratt til bedre kapasitetsutnyttelse av helsepersonell og en vesentlig kapasitetsøkning både i hovedstaden Monrovia og i distriktene. Både medisinskfaglig opplæring og opplæring i administrasjon og ledelse er vektlagt. CHAI etablerte sammen med lokale helsemyndigheter i løpet av kort tid et primærhelsetjenestetilbud som integrerte tjenester for hiv og aids. Systemet er fortsatt svakt og sårbart, men grunnleggende strukturer er på plass.

Dette har resultert i at tilgangen på grunnleggende helsetjenester til befolkningen har blitt doblet i løpet av en fireårsperiode. I 2006 var det fem helseinstitusjoner i Liberia som kunne tilby tjenester for å hindre hivsmitte fra mor til barn. Nå kan 162 institusjoner, eller 43 prosent av alle offentlige helseinstitusjoner, tilby disse tjenestene. I 2006 var det kun 700 pasienter i Liberia som hadde tilgang til medisiner mot hiv. I mars 2011 var dette økt til 4.500. Av disse var 332 barn, en tidobling fra 2006. Tilgangen til medisiner gir hver enkelt pasient mulighet til et lengre og friskere liv. Det har også stor betydning for familier og lokalsamfunn. Færre barn blir foreldreløse og de fleste pasientene kan vende tilbake til en aktiv tilværelse med arbeid eller skolegang.

Lærdommer: Gjensidig tillit og nært samarbeid har gitt resultater

CHAI kom tidlig inn i Liberia etter borgerkrigens slutt, og var en av de første internasjonale organisasjonene som samarbeidet med myndighetene om gjenoppbygging av helsetjenester til befolkningen. Gjensidige tillit og nært samarbeid med myndighetene var avgjørende for resultatoppnåelsen. Opplæring og kapasitetsbygging fra departementsnivå, via distriktsnivå og til sykehusledelsen er viktig for varige resultater og bærekraft. Satsningen på opplæring i ledelse og administrasjon samt oppmerksomhet om faktabaserte beslutningsprosesser har vært viktig i programmet.

Publisert 10.12.2010
Sist oppdatert 16.02.2015