Bistand har bygget opp samfunnsviktig universitet

Norge har finansiert bygninger og doktorgrader ved Sokoine University of Agriculture og bidratt til utvikling av læreplaner og forskningsprosjekter.

Hvorfor: Universiteter gir høyt utdannet arbeidskraft

Hvor mye:

Siden 2000 har Norge bevilget 150 millioner kroner til tre programmer for landbruksutdanning i Tanzania.

Etablering og utvikling av universiteter er kapasitetsutvikling i klassisk forstand. Utvikling av en moderne stat forutsetter tilgang til høyt utdannet arbeidskraft. Norge fikk sitt første universitet i 1811, mens Tanzania ved uavhengigheten i 1961 ikke hadde noen. Universitet i Dar es Salaam kom i 1970.

I 1984 ble landbruksutdanningen skilt ut som et eget landbruksuniversitet – Sokoine University of Agriculture (SUA) i Morogoro. I starten var universitetene helt avhengige av utenlandske lærerkrefter. Et langsiktig mål var å kunne ha egne professorer som kunne gi doktorgradsundervisning.

Norge gikk tidlig inn med støtte til universitetssektoren og har vært en av de viktigste partnerne for SUA, spesielt for Skogbruksfakultetet. Den første avtalen mellom Norge og Tanzania om støtte til skogsbruksutdanning ble inngått i 1973.

Den norske støtten har bidratt til alle aspekter ved oppbyggingen av et universitet: Master- og doktorgrader i utlandet, utvikling av læreplaner og kurs, forskningsprosjekter og bygninger. Norge finansierte doktorgraden til 38 SUA-forskere og 60 mastergrader mellom 2000 og 2010. Den norske andelen av den totale støtten til programmene har variert fra 33 prosent til rundt 8 prosent de siste årene. Samtidig som den norske støtten har blitt redusert, har bidraget fra Tanzanias myndigheter økt.

Resultater: Universitetet har bidratt med viktig kunnskap

Tatt til Resultatrapport 2012
Norge har vært en av de viktigste partnerne for SUA, spesielt for Skogbruksfakultetet.
Foto: Ken Oprann

På begynnelsen av 1970-tallet var SUA ikke i stand til å gi undervisning over bachelor-nivå eller bedrive noe særlig forskning. I dag kan SUA tildele doktorgrader i nesten alle fagområder, og det er anerkjent i regionen som et faglig godt universitet. Det har utviklet en rekke dyktige forskere, som har et utstrakt samarbeid med Norge og andre land innen flere områder.

Senere gjennomganger viser at det er etablert gode interne mekanismer for å håndtere fordeling av forskningsmidler mellom prosjekter og for økonomisk rapportering til givere som Norge.

Universitetets kandidater fyller viktige stillinger i samfunnet. Flere ministere, fylkesmenn og en rekke ledere i offentlig og privat sektor har bakgrunn fra universitetet. Nåværende undervisningsminister  Professor Jumanne Maghembe er et eksempel på dette. SUAs forskere har en sentral rolle i politikkutforming på sine fagfelt, og har blant annet vært avgjørende for planleggingen av det store klimaprogrammet (REDD) støttet av Norge.

Forskningsbasert kunnskap fra SUA har bidratt til bedre levekår for mange mennesker gjennom utvikling av jordbruksmetoder, plantesorter og dyreraser som er mer produktive og mer tilpasningsdyktige. Forskning på geitehold, kassava og bananer er eksempler på områder hvor forskningsresultater har gitt direkte økonomisk effekt for mange mennesker.

Lærdommer: Masseutdanning kan bidra til fredelig nasjonsbygging

Tatt til Resultatrapport 2010
Ved SUA er det blitt utviklet jordbruksmetoder, plantesorter og dyreraser som er mer produktive og mer tilpasningsdyktige.
Foto: Ken Oprann

Bistanden til høyere utdanning i Tanzania har gjort det mulig å raskere gi studieplasser til mange. Det kan ha gått på bekostning av kvaliteten på utdanningen, men har vært politisk viktig i den unge nasjonen. Dersom høyere utdanning hadde vært forbeholdt en privilegert elite, hadde landet neppe gjennomgått en slik fredelig og stabil nasjonsbygging som Tanzania fremheves for i afrikansk sammenheng. Innsats over lang tid har gitt resultater, men dokumentasjonen gir ikke et klart bilde av hvor effektiv innsatsen har vært. Det er umulig å kvantifisere effekten av den samlede norske støtten. SUA har dessuten fått støtte fra mange andre kilder.

Publisert 01.12.2010
Sist oppdatert 16.02.2015