Utnyttelse av dyphavskreps har gitt mer arbeid

Opplæring i fiske og produksjon av dyphavskreps har økt eksporten og gitt 200 nye arbeidsplasser.

Hvorfor: Bruk av uutnyttede ressurser

Hvor mye:

Norad har støttet bedriften Nicafish i Nicaragua med 950 000 kroner.

Norsk fiskeribistand går først og fremst til sektorprogrammer og områder der man på norsk side har fortrinn og ledende kompetanse internasjonalt. I 2008 ble norsk bistand til fiskerisektoren i perioden 1985 til 2006 evaluert. Evalueringen konsentrerte seg om de tre viktigste områdene for bilateral bistand: faglig bistand for å støtte fiskeripolitikk og administrasjon støtte til forskning, utdanning og opplæring direkte støtte til fiskeriforetak i privat sektor.

I Nicaragua ga Norad økonomisk støtte til bedriften Nicafish til forundersøkelse og opplæring i fiske og produksjon av dyphavskrepsen langustin som det fiskes lite på. Arbeidet med prøvefiske og utnyttelse av biproduktene startet i 2007.

Vanligvis blir kun halen fra langustinen utnyttet. At Nicafish tok sikte på å utvide virksomheten til å utnytte skall og andre biprodukter fra krepsehaleproduksjon ble vurdert som interessant, både ut fra et ressursmessig, miljømessig og økonomisk synspunkt.

 

Resultater: Står for 25 prosent av landets fiskeeksport

Fra skallet kan det utvinnes det kjemiske stoffet kitosan som brukes i farmasøytisk og annen industri. Nå produseres mel av biproduktene. Selve krepsehalene eksporteres til relativt godt betalende markeder, noe som innebærer at hele krepsen utnyttes. Denne ekstraproduksjonen har gitt omkring 200 arbeidsplasser hvorav mesteparten er kvinner.

Nicafish har sin bedrift like utenfor Managua og kjøper opp fisk og skalldyr, videreforedler og eksporterer produktene, hovedsakelig til USA. Nicafish står nå for 25 prosent av Nicaraguas samlede fiskeeksport.

Lærdommer: Ekspertise kan minske fokus på fattigdom

Støtten som er gitt i tilknytning til etablering av private bedrifter i utviklingsland har generelt gitt gode resultater og bidratt til arbeidsplasser i stor grad for kvinner. Evalueringen peker på at bruken av norsk ekspertise og konsentrasjon om felt hvor norsk fiskeriekspertise har fortrinn, medførte at fattigdomsperspektivet ble mindre sentralt.

Publisert 01.12.2009
Sist oppdatert 16.02.2015