Oljebistand har produsert kartleggingssystem

Utviklingsamarbeid innen petroleumsforvaltning har blant annet resultert i et datasystem for kartlegging av oljeressurser.

Hvorfor: Myndighetene ønsket samarbeid med Norge

Tatt til Resultatrapport 2007.
Norge har særlig vektlagt utdannelse og opplæring knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
Foto: Ken Oprann

Vietnam er tredje største oljeeksportør i Sørøst-Asia og inntekter fra petroleum utgjør ca. 30 prosent av statens inntekter. Påviste reserver var per januar 2007 rundt 600 millioner fat, tilsvarende to års oljeproduksjon på norsk kontinentalsokkel med en salgsverdi på rundt 248 milliarder kroner (70 USD per fat), og med relativt store områder fremdeles uberørt av letevirksomhet. Det statlige oljeselskapet PetroVietnam har en dominerende eierposisjon og samtidig et delegert myndighetsansvar i så å si alle deler av produksjonskjeden. Vietnamesiske myndigheter ønsker å modernisere landets lovgivning og har uttrykt ønske om å legge mer forvaltingsansvar over til departement.

Norge har bidratt til kapasitetsbygging i petroleumsforvaltningen i Vietnam siden 1977 med særlig vekt på utdannelse og opplæring knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og god forvaltning av petroleumsressursene. Institusjonssamarbeidsavtaler med konkrete prosjekt aktiviteter har pågått siden 1996.

Resultater: System for reservoardata brukes aktivt

Tatt til Resultatrapport 2007.
Datasystem for ressurskartlegging, VITRA II, er utarbeidet og brukes aktiv at PetroVietnam til strategisk utvikling av energisektoren.
Foto: Ken Oprann

Utarbeidelse av et datasystem for ressurskartlegging, VITRA II (2002–2007) til ni millioner kroner, er avsluttet og brukes aktiv at PetroVietnam. Prosjektet Utvikling av Systemer og retningslinjer for HMS (2001–2005) er forlenget til 2010. Dataprogrammet VITRA anvendes til strategisk planlegging for utvikling av energisektoren. Oljeselskaper som opererer i Vietnam må årlig rapportere reservoardata via dette datasystemet. Dette har gitt bedre oversikt over ressursene i de ulike felt basert på kalkyler over gjenstående reservoarer, og muligheter for planlegging av energitilgang og behovet i fremtiden. Systemer og retningslinjer for HMS er under utarbeidelse og delvis innført.

Lærdommer: Mottaker må ha eierskap

Bistand til kompetanseoverføring og kapasitetsbygging må bidra til å utvikle bærekraftige institusjoner. Det er mange eksempler på at det bistanden har støttet ikke har vært liv laga når giveren trekker seg ut. Bistanden må derfor være tuftet på et solid eierskap hos mottaker, være forankret i mottakerlandets prioriteringer og forvaltningsrutiner, og tilpasset kapasiteten mottaker har til å ta imot opplæring og annen assistanse. Infrastrukturtjenestene må produseres kostnadseffektivt og være av god kvalitet og stabil tilgjengelighet.

Publisert 01.12.2009
Sist oppdatert 16.02.2015