Delvis vellykket næringslivsbistand

Norsk støtte til Sri Lanka har resultert i mange arbeidsplasser, men gjort lite for landets økonomi.

Norsk næringslivsbistand til Sri Lanka har gitt klare resultater for lokalsamfunn og de involverte bedriftene. Norads søknadsbaserte støtteordning og match-making-programmet har ført til at 45 norske firmaer driver kommersielle foretak i landet med rundt 1500 levedyktige direkte, helårs arbeidsplasser.

15 av firmaene driver med handel, mens 30 har industriell virksomhet. En betydelig andel av arbeidsplassene er lokalisert i de fattigste områdene av landet og hoveddelen av de sysselsatte er kvinner. I tillegg kommer indirekte sysselsettingsvirkninger hos underleverandører og ringvirkninger av inntektene fra de ansatte

Resultater: Bedriftsrettede tiltak har hatt størst effekter i eksportnæringen

Arbeidsplassene som er etablert de siste 15 årene ville med stor sannsynlighet ikke blitt etablert uten den norske støtten, ifølge foreløpige resultater fra en større evaluering av tiltak i Sri Lanka, Bangladesh, Sør-Afrika og Uganda. Resultatene blir utdypet når de andre landstudiene foreligger tidlig i 2010.

Rapporten viser at de bedriftsrettede tiltakene har hatt størst effekter i eksportnæringer. Det er etablert bedrifter både med rent norsk eierskap og med innenlandske. De fleste arbeidsplassene er knyttet til videreforedling av råvarer fra landbruket. Utvikling av IT-programvare og produksjon av glassfiberbåter er to andre viktige sektorer.

Overføring av norsk kompetanse og erfaring fra internasjonal virksomhet har vært viktige bidrag, samtidig som enkelte bedrifter har satset på egen forskningsbasert produktutvikling. Det mest attraktive for norske partnere har vært tilgang til arbeidskraft med lave lønninger, men god lokal kompetanse innen it-fag har også vært viktig.

Over 300 norske bedrifter har fått støtte på en eller flere måter, stort sett med mindre beløp til studier av samarbeidsmuligheter og markedsforhold, opplæring av ansatte og delvis til investeringer. Av de 233 norske bedriftene som har fått støtte via match-making-programmet, har cirka 70 prosent besøkt Sri Lanka for nærmere vurdering av mulighetene.

Evalueringsteamet vurderer at dette har vært seriøse forsøk på bedriftsetablering. De fleste bedriftene som har undersøkt mulighetene har konkludert at etablering ikke har vært realistisk, ofte ut fra testproduksjon som har vist at kvaliteten på produktene har vært for dårlig eller at krav til miljø og arbeidsforhold ikke har vært oppfylt. Omlag 15 prosent av de norske bedriftene som har fått støtte via Norads ordninger, hadde virksomhet på gang i Sri Lanka i august 2009.

Lærdommer: Norads støtte har i liten grad vært kvalitetssikret innen helse, miljø og sikkerhet

Flere svakheter i den norske bistanden til Sri Lanka er identifisert. De foreløpige vurderingene til evalueringsteamet er at den norske støtten i liten grad har fulgt opp overordnete politiske føringer om konfliktnøytralitet eller den norske næringsrelaterte strategien fra 1998 om ubundet bistand.

En av forklaringene er at den samlede norske bistand til Sri Lanka i betydelig grad har vært dreid mot fredsbevarende bidrag. Lav kostnadseffektivitet er påpekt ved flere viktige næringsrelaterte tiltak. Det påpekes også som en svakhet at Norads støtteordninger i for liten grad har vært kvalitetssikret når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.

For Sri Lankas økonomi har den norske innsatsen vært beskjeden. De norske direkte investeringene utgjør fem promiller av totale utenlandske investeringene. De norske investeringene har delvis ført til overføring av spisskompetanse og avansert teknologi.

Den norske støtten til oppbygging av nasjonale og regionale handelskammere har vært omfattende. Den langvarige og omfattende støtten på dette området har bidratt til oppbygging av for stor kapasitet, som ikke vil være bærekraftig når giverne reduserer sin støtte. Et uventet resultat av denne institusjonsutviklingen er at disse institusjonene ble sentrale lokale bidragsytere når giverne skulle gi storstilt nødhjelp etter tsunami-katastrofen.

Publisert 08.12.2009
Sist oppdatert 16.02.2015