Avsluttede vannprosjekter gir fortsatt rent vann

Fortsatt gir mellom 65 og 100 prosent av brønnene som ble bygget rent vann, selv om støtten ble avsluttet for tyve år siden.

Hvorfor: 95 prosent manglet rent vann

Den norske støtten til vannsektoren i Kenya og Tanzania startet tidlig på 1970-tallet. Vannsatsingen i Tanzania var en del av to distriktsutviklingsprogram, og skulle sikre innbyggerne i to av de fattigste regionene i landet, Rukwa og Kigoma, tilgang til rent vann. Behovet var enormt: I Rukwa ble det anslått at kun fem prosent av befolkningen i 1974 hadde tilgang til rent vann.  I Kenya ble Norads støtte for å utvikle urban vannforsyning (Minor Urban Water Supply Programme, WUSP) i 50 småbyer igangsatt i 1974.

Resultater: Andel med rent vann er tidoblet

De 2800 brønnene som ble gravd i Rukwa og Kigoma-regionene i Tanzania økte andelen av befolkningen med tilgang til rent vann fra fem prosent i 1974 til 73 prosent i 1994. I 2008 ble det foretatt en gjennomgang for å se på resultatene i Kenya og Tanzania, 15-25 år etter at prosjektene ble avsluttet. I 2009 ble det foretatt en gjennomgang av distriktsutviklingsprogrammene som helhet.  Funnene viste at vannsektoren var den delen av en omfattende norsk bistandsinnsats som best hadde tålt tidens tann:

• 20 år senere er mellom 65 og 78 prosent av brønnene fortsatt er i bruk i Tanzania, mens samtlige brønner i Kenya fortsatt er i bruk.
• I Tanzania har manglende vedlikehold, befolkningsvekst og synkende grunnvannsnivå allikevel ført til at andelen av befolkningen med tilgang til rent vann har sunket i forhold til 1994. For Rukwa ble det anslått at mellom 40 og 50 prosent av befolkningen i 2005 hadde tilgang til rent vann. 
• For å drifte vannanleggene ble det dannet vannkomiteer i landsbyene. Ved siden av å spare penger i vedlikeholdsfond har komiteene bidratt til økt kunnskap i lokalbefolkningen om viktigheten av rent vann og gode sanitærforhold. Gjennomgangen i 2008 viste at landsbykomiteene og vedlikeholdsfondene fortsatt er i bruk.
• Et av målene med den norske støtten til vannsektoren var å gjøre områdene mer attraktive for investeringer. Regional landsbruksstatistikk for Rukwa viser at produksjonen av for eksempel landbruksprodukter ble tredoblet i perioden 1989/90 til 2005/2006, og at investeringer og handel i regionen har økt.

Lærdommer: Lokale vannkomiteer har vedlikeholdt brønnene

En kritikk som ble rettet mot vannsatsingen i Tanzania og Kenya var bruken av utenlandsk ekspertise. Men da man trakk seg ut viste det seg at overføring av kompetanse fra de utenlandske ekspertene gjennom blant annet lokale vannkomiteer, sammen med bruk av enkel teknologi som borehull og håndpumpe, var en viktig årsak til at en stor andel av prosjektene fungerer også i dag.

Publisert 01.05.2008
Sist oppdatert 16.02.2015