Styrking av kvinners politiske deltakelse

Kvinner er sterkt underrepresentert i styrende organer og beslutningsprosesser på alle nivåer i alle verdensdeler, spesielt i de fattige landene. Norsk utviklingspolitikk omfatter innsats for å styrke kvinners politiske deltakelse.

Pakistan: 45000 kvinnelige folkevalgte styrket sine posisjoner

Hvor mye:

Norge bidrar i 2007 med 50 millioner kroner i kjernestøtte til UNIFEM.

Gjennom et nasjonalt program som Norge bidrar til har UNDP i samarbeid med en rekke lokale institusjoner og organisasjoner styrket kvinners politiske og økonomiske deltakelse. Opplæring og kompetanseheving har bidratt til at ca. 45 000 folkevalgte kvinner i kommunestyrer har fått styrket sine posisjoner og er aktive med å fremme kvinners rettigheter i sine valgkretser. Basert på blant annet en omfattende likestillingsanalyse, som også vurderer resultater av ulike tiltak for kvinner, har UNDP bistått pakistanske myndigheter med å integrere likestillingstiltak i arbeidet med nasjonalbudsjettet. Kvinneperspektivet er derfor bedre ivaretatt i landets budsjettformater og -prosedyrer.

India: Økt antall kvinnelige politiske ledere

Kommunenes Sentralforbund og Aagaz Foundation har styrket kapasiteten til flere lokale institusjoner og kvinnelige, folkevalgte ledere. 191 kvinner har gjennomgått ett års kursing og 327 kvinner er under opplæring. Kvinnene har blitt bedre til å presentere saker i forsamlinger og er mer aktive i politiske beslutningsprosesser. Kvinnene uttrykker selv at de har blitt mer selvsikre og de framstår som mer handlekraftige enn kvinner som ikke har gjennomgått opplæringen. 80% av kvinnene er nå aktive lokale ledere og har bidratt til å mobilisere flere kvinner til å delta i lokale beslutningsprosesser. Det økte antallet kvinnelige ledere har også ført til at de sosiale behovene til utsatte grupper har blir bedre ivaretatt.

Malawi: Fra åtte til fjorten prosent kvinner i parlamentet

kvinne ser på tv
Kvinner i viktige samfunnsroller kan være gode forbilder for unge jenter.
Foto: Ken Opprann

Det kreves ressurser for å kunne stille til valg i mange utviklingsland, og kvinner har derfor ofte et handikap i forhold til menn. Ved parlamentsvalget i Malawi i 2004 gjorde den norske ambassaden en avtale med landets kvinnedepartement om å gi valgkampstøtte til alle kvinnelige kandidater ved valget. Støtten ble gitt uavhengig av partitilknytning. Støtten bidro trolig til at andelen kvinner i nasjonalforsamlingen økte fra åtte til fjorten prosent. Selv om dette er et lavt tall, er det ikke så forskjellig fra kvinnerepresentasjonen i vestlige land med enmannskretser.

Mer penger til arbeid mot vold mot kvinner

FNs fond for kvinner og utvikling UNIFEM har bidratt til opplæring innen likestillingsrettet budsjettarbeid i over 30 land. Dette har bidratt til at skjevheter i den økonomiske fordelingen av midler mellom kvinner og menn har blitt synliggjort. I Mosambik førte denne prosessen til at midler til arbeid mot vold mot kvinner ble inkludert i alle 129 distrikter i landet.

Bedre beskyttelse av kvinner i uformell sektor

UNIFEM har også satset på å bedre arbeidsforholdene for kvinner i uformell sektor, spesielt i Asia. Dette resulterte i at Filippinene i 2006 vedtok en ny lov som øker beskyttelsen for arbeidere i den uformelle økonomien. UNIFEMs arbeid med skolering av tillitsvalgte i Egypt har resultert i at kvinneandelen i fagbevegelsens ledelse har økt med 32 kvinner (til sju prosent).

Videre har UNIFEM tiltak for økt politisk deltakelse av kvinner i 27 land. UNIFEMs program for likestilling i Liberia bidro for eksempel til at 14 av 94 parlamentsmedlemmer er kvinner. Landet fikk i 2006 Afrikas første folkevalgte kvinne som president, og det er fem kvinnelige statsråder i regjeringen.

Publisert 15.12.2007
Sist oppdatert 16.02.2015