Oljebistand har produsert kunnskap

Norsk bistand har bidratt til utredninger av og etableringen av et analysesenter på olje og gass.

Hvorfor: Olje for fattigdomsreduksjon

Hvor mye:

Norsk petroleumsbistand til Bangladesh var på totalt 30 millioner kroner i perioden 1986 til 2005.

Norge har bistått utviklingsland med kompetanse og institusjonsbygging innen petroleumssektoren i mer enn 30 år. Norge vektlegger overføring av kompetanse slik at utviklingsland kan forvalte petroleumsressursene miljømessig forsvarlig og bidra til varig reduksjon av fattigdom.

Ressurs-, miljø- og finansforvaltning er hovedsatsningsområdene for programmet ”Olje for Utvikling”, som er en overbygning for den norske petroleumsbistanden. Godt styresett er en sentral del av satsningen, og alle land som får støtte blir blant annet oppfordret til å slutte seg til EITI. Verdiskapning gjennom økt lokal sysselsetting, kompetanseoverføring og industriutvikling vil også være en viktig del av programmets arbeid framover.

 

Resultater: Senter for seismisk analyse og reservoaranalyser

I 2007 ble det gjennomført en uavhengig evaluering av petroleumsbistanden til Angola, Bangladesh, Mosambik og Øst-Timor, som samlet har mottatt mer enn 60 prosent av den norske støtten til sektoren. Bistanden til Bangladesh har gitt resultater i bl.a. form av kompetanseoverføring, etablering av et senter for seismisk analyse og reservoaranalyser, landets første olje- og gassressursgjennomgang i 2001 og en utredning om utnyttelse av naturgass i 2002-2004. Sistnevnte inngikk i Verdensbankens plan for gassutnyttelse som ble godkjent av myndighetene i Bangladesh i november 2006. Evalueringen viser at virkningene av programmet har vært små.

Lærdommer: Programmet har vært for snevert

Programmet har vært for snevert, kostnadseffektiviteten har vært lav og institusjonsbyggingen har vært mangelfull.

Evalueringen viser at bistanden har vært mest vellykket der norsk bistand har kommet inn på et tidlig tidspunkt i utviklingen av petroleumsvirksomheten, men hatt mindre virking i mer etablerte oljenasjoner som Bangladesh.

Publisert 01.12.2007
Sist oppdatert 16.02.2015