Skole i en landsby i fjellene øst for Nepals hovedstad Katmandu.

Utvikling av utdanningssektor har gitt flere utdanning

Bedre kapasitet i Nepals utdanningssektor har ført til at flere barn får tilbud om skoleplass.

Hvor mye

I perioden 2009 til 2016 fikk Nepal 154,4 millioner dollar i støtte fra Det globale partnerskapet for utdanning (GPE). Norge bidro med rundt ti prosent av denne summen.

I tillegg har Norge gitt i overkant av 320 millioner kroner i bilateral støtte til sektorplanen for utdanning.

Nepal har lykkes spesielt med å bedre tilgang til utdanning og likestilling. 

Hvorfor: Verktøy for å styre sektoren

En sektorplan for utdanning, eller utdanningsplan, er et verktøy for offentlige myndigheter til å styre utdanningssektoren helhetlig fra førskole til ungdomsskole. Det er et grunnleggende verktøy for å sikre barn god utdanning.

Utdanningsplanen gir ulike aktører som tilbyr utdanning samt ulike avdelinger i utdanningsdepartementet en felles plan å forholde seg til. Dette reduserer risikoen for dobbeltarbeid og utvikling av parallelle strukturer.

Sektorplaner utvikles som regel for en periode på fem til syv år. Gjennom Det globale partnerskapet for utdanning - på engelsk Global Partnership for Education (GPE) - har Norge støttet utviklingen og gjennomføringen av Nepals utdanningsplan for perioden 2009 til 2016 og den etterfølgende planen for perioden 2016 til 2023.

Målene for utdanningsplanen i Nepal er å forbedre læringsutbyttet i skolen, øke tilgangen til utdanning, forbedre lærernes arbeidsmetoder og øke likestilling. Sektorplanen har også som mål å styrke utdanningssystemet i seg selv.

Utdanningssystemet i Nepal har hatt fremgang over tid innen områdene som utdanningsplanen har som mål å forbedre, men med rom for forbedringer. Utdanningsplanens tiltak for å styrke systemet på sentralnivå i Nepal kom på samme tid som betydelig desentralisering av utdanningssektoren i landet.

Resultater: Økt tilgang til utdanning

Nepal har lykkes spesielt med å bedre tilgang til utdanning og likestilling. Antall jenter som begynte på skolen for hver 100 gutter, økte fra 66 i 1995 til 96 i 2008 , mens innskrivning av barn økte fra 73 prosent i 2009 til 89 prosent i 2016.

Andelen barn som deltok i førskole økte fra 63 prosent til 93 prosent i samme periode. Dette bidro til at flere barn lærte lese og skrive på de lavere klassetrinnene.

Nepal har lykkes mindre i å forbedre elevenes læringsutbytte. Kvaliteten på utdanningen er fortsatt en utfordring. Karakterene ved skoleslutt har vært konstant lave og har sunket fra 2010 til 2014. Årsakene er dårlige læringsprosesser, ulikheter mellom by og landsbygd, ulikheter mellom kjønn og at elever har gått gjennom skolen uten vurdering av ferdigheter underveis.

Et system for elevvurdering har blitt utviklet. Nasjonal vurdering av elever er nå etablert som en del av utdanningsplanen for trinn 3, 5 og 8. Dette gir bedre innsikt i læringsutbyttet og er også et verktøy for vurdering av resultatene av andre reformer som skal styrke utdanningssektoren.

Kontinuerlig elevvurdering er også et nyttig verktøy som hjelper lærere og skoler til å tilpasse undervisningen for å forbedre læringsutbyttet. Innsamling av utdanningsdata er betydelig forbedret. Tidligere hadde ikke Nepal mulighet til regelmessig å vurdere elever bortsett fra når de tok avsluttende prøver.

Utdanningsplanen og mål om å styrke utdanningssystemet sentralt kom på et tidspunkt med betydelig desentralisering av utdanningssektoren. Skoler og distrikter ble gitt mer ansvar i planlegging og budsjettering for å øke lokalt eierskap.

En evaluering av utdanningsreformen fant at utdanningssektoren manglet den nødvendige kapasiteten til å drive en så komplisert tilnærming og at det ble stilt urealistiske forventninger til skolers evne til å levere. Den viste også at utviklingen av lærere var begrenset og mangel på motivasjon blant lærere på grunn av at læreryrket var lite verdsatt i samfunnet. Dette har ført til høyt fravær og lav ytelse.

Videre er det en utfordring med politisk innblanding i rekruttering av lærere. Evalueringen viste at mens desentralisering hadde til hensikt å øke lokalt eierskap ble det reelle eierskapet svakt.

Kapasitetsutvikling har vært utfordrende på grunn av utilstrekkelige ressurser og mangel på prioriteringer fra sentralt nivå. Lokale politiske realiteter og effektene fra jordskjelvene i 2015 har ytterligere komplisert situasjonen.

Hva: Lokal ledelse med støtte fra givere

Utvikling av utdanningsplanen ble gjennomført av nepalske myndigheter med støtte fra en rekke bilaterale og multilaterale givere.

Nepalske myndigheter i samarbeid med og støtte fra Australia, Asia Development Bank, Danmark, Storbritannia, EU, Finland, Norge, Verdensbanken, Japan (JICA), Unicef og Det globale partnerskapet for utdanning (GPE).

Lærdommer

Utdanningsplanen har ført til organisatoriske endringer og utvikling av skoleadministrasjonskomiteer og foreldreforeninger. Likevel må disse endringene koordineres bedre på lokalt nivå.

Ved omfattende reformer som desentralisering er det viktig å ha god innsikt i behovene og kapasitet til de som skal gjennomføre reformene lokalt. Det har vært viktig med en gruppe sterke aktører som støtter gjennomføringen av utdanningsplanen. Dette inkluderer regjeringen, FN, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre multilaterale og bilaterale givere. Gruppen bidrar til giverkoordinering, analyse av fremdrift og korrigere svakheter.

Gode indikatorer i sektorplanen gjør det mulig å måle fremgangen på tilgang til utdanning.

Publisert 05.12.2017
Sist oppdatert 10.12.2017