Utlegging og inndragning av oljelense på en oljevernøvelse utenfor Dar es Salaam, Tanzania.

Tanzania har utarbeidet nasjonal beredskapsplan for oljevern

Nylig ble Tanzanias første nasjonale beredskapsplan for oljevern ferdigstilt og godkjent. Arbeidet med planen har pågått siden 2011, og Norge har støttet det gjennom Olje for utvikling-programmet.

Hvor mye

Norge har bidratt med 46 millioner kroner i perioden 2013 til og med 2016, hvorav ti millioner kroner gikk til miljøarbeidet.

En beredskapsplan kan begrense de negative konsekvensene av oljeforurensning.

Hvorfor: Katastrofale konsekvenser

Et oljeutslipp kan ha katastrofale konsekvenser for miljøet. Oppsamling av oljen og opprydding er utfordrende, og oppsamlingsprosessen kan i seg selv utgjøre en ytterligere trussel mot dyr- og planteliv, jordbruk, fiskeri og reiseliv.

Oljeutslipp kan også forurense drikkevannskilder, og utgjøre en fare for liv og helse, og har betydelige økonomiske kostnader.

Nasjonale beredskapsplaner er viktige for å kunne håndtere akutt forurensing raskt og med hensiktsmessige tiltak. Slike planer definerer «hvem gjør hva, og hvordan». Myndighetenes arbeid med en beredskapsplan omfatter opplæring av personell, anskaffelse av beredskapsutstyr og avklaring av ansvar for ulike statlige etater. Det er også viktig med felles øvelser med operatørselskapene.

Norge har lang erfaring med oljevern. Norge har utviklet et godt koordinert system for å forebygge utslipp og sikre at både operatørselskapene og myndighetene er tilstrekkelig forberedt i tilfelle et utslipp skulle skje.

Resultat: Nasjonal beredskapsplan

Tanzanias første nasjonale beredskapsplan for oljevern ble ferdigstilt og godkjent i 2017. Arbeidet med planen har pågått siden 2011, med norsk støtte gjennom programmet Olje for utvikling (Ofu).

I 2017 arrangerte tanzanianske myndigheter, i samarbeid med Ofu-programmet, UN Environment og Nairobi Conventions, en regional workshop for ti land om oljevernberedskap.

En beredskapsplan kan begrense de negative konsekvensene av oljeforurensning. Et resultat er bedre samarbeid i den nasjonale komiteen for planlegging av oljevernberedskap, og mellom statlige myndigheter, kommunene og næringslivet.

For å opprettholde beredskapen kreves det ytterligere arbeid, særlig for gjennomføring av planen, planlegging av øvelser, opplæring av personell og anskaffelse og vedlikehold av utstyr. Ofu-programmet bistår tanzanianske myndigheter med dette.

Hva: Faglig rådgivning 

Gjennom Ofu-programmet har Kystverket vært sentral i arbeidet med oljevernplanen, og bidratt med:

  • Rådgivning for å diskutere hvordan beredskapsplanen kan implementeres, hvorfor det er viktig for alle involverte å kjenne planen og hvordan videre arbeid kan organiseres.

  • Overføring av kunnskap og kompetanse gjennom delegasjonsbesøk til Norge for å observere norske øvelser, besøk på et norsk utstyrsdepot, demonstrasjon av oljevernutstyr og informasjon om hvordan større koordineringsøvelser gjennomføres av norske myndigheter og operatørselskaper.

  • Støtte til iverksetting av planen, inkludert skrivebordsøvelser og en første øvelse i full skala i 2015.

Hvem: Bredt samarbeid

Ofu-programmet gjennomføres som et institusjonssamarbeid mellom tanzanianske institusjoner og deres norske samarbeidspartnere. De tanzanianske institusjonene som deltar er Ministry of Energy, Ministry of Lands, Water, Energy and Environment (Zanzibar), Vice President’s Office, Prime Minister’s Office og Ministry of Finance and Planning med underliggende direktorater og byråer.

De norske institusjonene involvert er Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet, Oljedirektoratet, Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet og Kystverket. Ofu-sekretariatet er i Norad. 

Lærdommer

Arbeidet med beredskapsplanen har bidratt til bedre samarbeid mellom tanzanianske myndigheter og mellom myndighetene og næringslivet.

Prosessen har også vist at arbeidet med å gjennomføre planen og gjøre den kjent for alle relevante aktører i Tanzania, må prioriteres.

Publisert 05.12.2017
Sist oppdatert 10.12.2017