Guyana er blitt et land hvor forskere og eksperter tester ut nye data og metoder for skogovervåkning.

Systematisk skogovervåkning har gitt resultater

I løpet av relativt kort tid har Guyanas skogkommisjon utviklet et av de beste systemene for skogovervåking i tropene.

Hvor mye:

93 millioner kroner har blitt overført fra Norge til Guyana siden 2009-2016.

Siden skogovervåkingssystemet ble etablert i 2009 har Guyana foretatt fem nasjonale målinger som dokumenterte at Guyanas avskoging var meget lav sammenliknet med andre land.

Satelittovervåkningen har også avslørt ulovlig gruvevirksomhet. Guyana er blitt et land hvor forskere og eksperter tester ut nye data og metoder. 

Bakgrunn: Lav avskoging reduserer klimagassutslipp

85 prosent av Guyana er dekket av skog. Avskogingen har vært meget lav sammenlignet med andre land i tropene. Å opprettholde lav avskoging var en av årsakene til at Norge inngikk et samarbeid med Guyana i 2009. Norge lovet å bidra med opptil 250 millioner dollar mot at Guyana ikke kuttet ned skogen. For å kunne dokumentere resultater, trengte landet en systematisk oversikt over eget skogdekke. Guyana manglet til og med sikre kart over hvor de nasjonale grensene gikk da samarbeidet startet.

For å få troverdige overvåkningssystemer bør feltbaserte målinger av karboninnholdet i trærne kombineres med satellittmålinger av landområdene. For å verifisere at skogen ble stående, utviklet Norge og Guyana et prosjekt for satellittovervåking og feltarbeid. Dokumentasjonen skulle danne grunnlaget for å utbetaling av penger. Systemet skulle utvikles i tråd med internasjonale indikatorer.

Resultater: Bedre kontroll av skogressurser

Guyana har nå et skogovervåkingssystem basert på satellitteknologi, målinger i felt og statistiske metoder som kombinerer informasjonskildene.

Siden skogovervåkingssystemet ble etablert i 2009 har Guyana foretatt fem nasjonale målinger som dokumenterte at Guyanas avskoging var meget lav sammenliknet med andre land. Dokumentasjonen bidro til at Norge foretok resultatbaserte utbetalinger. Guyana har så langt mottatt over 200 millioner dollar fra Norge.

Utbetalingene har finansiert prosjekter i Guyana som skal fremme grønn utvikling. Prosjektene går på alt fra å bygge ut internett til oppstartskapital for småbedrifter, kapasitetsbygging av offentlig sektor og klimatilpasningstiltak. Skogovervåkningssystemet gir også et utgangspunkt for Guyanas rapportering på Parisavtalen.

Ved hjelp av satellittovervåkingen av skogen har man også fanget opp illegal gruvevirksomhet. Deling av dette bildematerialet kan hjelpe Guyanas gruvekommisjon med å stanse illegal utvinning.

Kompetanseutviklingen av Guyanas skogkommisjon har bidratt til at personell derfra har holdt foredrag på internasjonale konferanser, publisert artikler i anerkjente tidsskrift og vunnet priser for sin forsking. De har også blitt invitert til å lære opp partnere i andre utviklingsland med store skogressurser, blant annet gjennom Global Forest Observation Initiative (GFOI). Guyana har blitt et sted hvor forskere og eksperter tester ut nye data og metoder.

Internasjonalt er fagfeltet dominert av mannlige vitenskapsmenn, men i Guyana er arbeidet drevet frem av et lite team med hovedsakelig kvinnelige medarbeidere. Kvinnene i skogkommisjonen leder arbeidet, analyserer satellittdata og drar til utkantstrøk for å hente data fra felt.

Guyana har idag et av de mest avanserte systemene for skogovervåking i tropene, men det kan fremdeles utvikles for å bli mer bærekraftig. Satellittovervåking koster mye penger, og uten avtalen med Norge er det usikkert om Guyana ville hatt midler til å videreføre arbeidet. Derfor er det et mål å utvikle mer kostnadseffektive løsninger og rimeligere teknologi, slik at prosjektet kan være bærekraftig også på lang sikt, i beste fall uten ekstern økonomisk støtte.

Hva: Kartlegging og kapasitetsbygging

I starten ble det gjennomført en studie av endringer i Guyanas skogdekke fra perioden 1990 til 2014 i samarbeid mellom internasjonale skogforskere og Guyanas skogkommisjon. Referansenivået som kom ut av studien brukes som grunnlag for å beregne fremtidige endringer og er grunnlaget for resultatbaserte utbetalinger.

Prosjektet har også finansiert en kartlegging av karboninnholdet i Guyanas skoger. Funnene tyder på at karboninnholdet er meget høyt, sammenliknet med mange andre land. Dette understreker viktigheten av å bevare denne skogen.

Kapasitetsbygging er en sentral del av samarbeidet. Guyana etablerte skogovervåkingssystemet i samarbeid med konsulenter, som i starten drev mye av arbeidet. Deretter ble ansvaret gradvis overført til Guyanas skogkommisjon.

Idag drifter skogkommisjonen systemet selv, og konsulenter benyttes kun til videreutvikling. Det er opprettet et tett samarbeid med Universitetet i Guyana, som har bygget opp kompetanse for å bidra i prosjektet. Skogkommisjonen er i ferd med å utvikle en prosess for lokal skogovervåking i samarbeid med 16 landsbyer som overvåker skogen i felleskap. Her dokumenteres bruk av land og økosystem samt innbyggernes livskvalitet systematisk.

Prosjektet har gradvis brukt mer avansert teknologi. I begynnelsen ble det hovedsakelig benyttet fritt tilgjengelige satellittbilder, men fra 2010 ble det investert i mer detaljerte og avanserte satellittbilder. Dette muliggjorde mer presise og effektive målinger av skogforringelsen. Nå tester Guyanas skogkommisjon om billigere satellittbilder og gratis programvare kan gi tilfredsstillende oversikt over avskogingen.

Prosjektet har vært gjennomført av Conservation International Guyana og Guyanas skogkommisjon. Hovedstøtten har kommet fra Norge, med noe støtte også fra den tyske utviklingsbanken. Prosjektet har støttet seg på ekspertise fra internasjonale fagmiljøer.

Lærdommer

En viktig lærdom er at selv land med meget begrenset kapasitetsgrunnlag kan utvikle et godt system for skogovervåking relativt raskt.

Dette kan være til inspirasjon for andre tropiske skogland som er i gang med å utvikle slike systemer. Det er interessant at informasjonen som genereres av arbeidet også er av interesse for andre sektorer enn skog- og bistandssektoren i landet.

Publisert 05.12.2017
Sist oppdatert 10.12.2017