Kommunikasjon

Norad skal gi informasjon om og formidle resultater av norsk bistand til norske skattebetalere.

Hva er resultatene av norsk bistand? Hvor går pengene? Nytter det?

Mer enn 50 år med utviklingsarbeid har bidratt til at færre barn dør, langt flere går på skole og stadig flere mennesker lever i frihet og demokrati. Norsk bistand har bidratt til noe av dette. Men av og til nås ikke målene, og av og til når ikke pengene frem.

Kommunikasjon er en av Norads fem instruksfestede oppgaver. Oppdraget er gitt i instruksene fra både Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet og er å formidle resultater av norsk bistand og legge til rette for bistandsdebatt. Målgruppen er det norske folk.

Statens kommunikasjonspolitikk legger en del føringer for offentlig informasjon. Blant annet at det skal informeres aktivt om hva felleskapets midler brukes til, og at informasjon om forbruk og resultater skal gjøres tilgjengelig digitalt.

Norads kommunikasjonsarbeid er forankret i Norad strategi mot 2020 Kunnskap for utvikling. Vi skal formidle kunnskap om og resultater av hele bredden av norsk bistand. Vi skal formidle både det som virker, og det som ikke virker. Norad inviterer til samfunnsdialog og offentlig debatt om norsk utviklingspolitikk og resultater av bistand.

Norsk opinion positiv

Oppslutningen om bistand til utviklingsland i Norge er høy. I en undersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2013 sier 82 prosent at de er for bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Dette er en liten nedgang fra undersøkelsen i 2010, men på lang sikt har nivået holdt seg veldig stabilt.

Samtidig er kunnskapen om bistand lavt. Halvparten av de spurte kjenner ikke til noen land Norge har utviklingssamarbeid med.

Over halvparten mener at bistandsbudsjettet er passe stort, eller ønsker et større budsjett. Samtidig mener rundt fire av ti at det burde reduseres, eller sløyfes. Dette er det høyeste antallet siden disse undersøkelsene startet i 1972.

Resultater av bistand

Det har i de senere årene vært en økende oppmerksomhet om målbare resultater av bistandsvirksomheten. I slutten av 2007 lanserte Norad sin første omfattende resultatrapport, med undertittelen Bistanden virker, men ikke godt nok.

Norad gir fortsatt ut en årlig resultatrapport. Her ser vi på resultater av bistanden innen et bestemt område. Resultatrapporten er verken en forskningsrapport eller en evaluering av norsk bistand, selv om den blant annet er basert på evalueringsinformasjon.

I tilknytning til rapporten har Norad også løftet ulike resultater gjennom produksjon av filmer, som ligger her på norad.no og Norads Youtube-kanal.

Resultateksemplene er også tilgjengelige i Norads resultatportal, hvor de ligger som selvstendige artikler.

Resultatrapporten er bidrag til å formidle informasjon om hva norsk bistand har oppnådd til Norges befolkning. Resultatrapporten for 2016 blir den tiende i rekken.

Ulike virkemidler

Norad bruker i vårt kommunikasjonsarbeid ulike virkemidler tilpasset ulike deler av befolkningen. For forskere og fagfolk publiserer vi fagrapporter og prosjektgjennomganger. For grupper som er mer interessert enn gjennomsnittet i bistand og utvikling arrangerer vi konferanser og seminarer, utgir bearbeidede fagrapporter, drifter norad.no, har den faglige Noradbloggen «Under utvikling» og utgir fagbladet Bistandsaktuelt på nett og papir. For bredere grupper er vi aktive i sosiale medier, følger opp samfunnsdebatten om bistand og gjennomfører informasjonskampanjer. 

I 2013 vant Norad prisen for verdens beste kampanje i den internasjonale konkurransen Sabra Awards for kampanjen Gjenfødt, som fokuserte på hvordan livet kunne vært hvis deltakerne ble født i et annet land. I 2016 arrangere Norad Jakten på Daron, et kunnskapsspill der deltakerne gjennom å knekke koder og tilegne seg bistandskunnskap skal hjelpe Norad med å finne skurken Daron som har hacket bistandsbudsjettet.

Publisert 16.09.2011
Sist oppdatert 16.02.2015