regnskog Guyana
Norad og norsk bistand skal bli grønnere.
Foto: Ken Opprann

Grønnere bistand

Norad har satt ambisiøse mål for klima og miljø – både for egen virksomhet og for bistanden vi forvalter. Innen 2030 skal vi halvere utslipp fra egen virksomhet i tråd med 1,5 gradersmålet i Parisavtalen. Norad er sertifisert etter ISO 14001-standarden for miljøledelse.
Norad er sertifisert etter ISO 14001-standarden for miljøledelse. Standarden brukes for å styre virksomheters påvirkning på miljøet. Norad har vedtatt en miljøpolicy, satt tydelige miljømål – og utarbeidet en egen handlingsplan for grønnere bistand.

Miljøpolicy

Klima og miljø skal integreres i alt vi gjør, i tråd med Norads strategi mot 2030. Det vil være førende for inngåelse av nye partnerskap og initiativer. Norads miljøpolicy sier at vi skal være en pådriver for at norsk bistand og egen virksomhet fremmer miljømål for klima, naturmangfold og andre miljøhensyn. 
 
Vi forventer at også våre tilskuddsmottakere og leverandører reduserer sine utslipp og bidrar til å nå målene i Parisavtalen og andre internasjonale miljømål.

Miljømål

Vi har satt oss miljømål for å kunne følge opp ambisjonene på de områdene vi har størst påvirkning på klima og miljø. 
 
I egen virksomhet skal vi fra og med 2022: 
 
  • Redusere CO2-utslipp fra tjenestereiser med 30% sammenlignet med 2019
  • Stille miljøkrav i alle innkjøp med vesentlig påvirkning på miljøet. 
I bistanden skal vi fra og med 2022:
 
  • Etablere miljøsatsinger i alle seksjoner som forvalter bistand.Miljøsatsinger kan være tematiske områder som bidrar til miljømål (f.eks. yrkesutdanning for grønne næringer) eller andre tiltak innenfor seksjonens arbeidsområde som styrker klima- og miljøhensyn.
  • Bidra til at halvparten av alle Norads nøkkelpartnere har forbedring av miljøledelse og miljøprestasjoner som tema i årlige møter og styremøter. Fra 2023 gjelder målet alle våre nøkkelpartnere. 

Nøkkelpartnere er organisasjoner vi vil velge ut blant våre største partnere og følge opp spesielt for å støtte et grønt skifte. 

Handlingsplan for grønnere bistand 

Norads handlingsplan for grønnere bistand gir rammene for hvordan vi skal jobbe videre med miljøforbedringer. Norad skal bidra mer til klimatilpasning, naturbevaring og lavutslippsutvikling gjennom fem innsatsområder: 

  1. Redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet
  2. Gjøre miljø- og klimabistanden enda mer effektiv
  3. Støtte internasjonale miljømål i alle deler av bistanden
  4. Bidra til et grønt skifte hos store utviklingsaktører
  5. Støtte nasjonal oppfølging av internasjonale miljøavtaler
Publisert 14.10.2021
Sist oppdatert 14.10.2021