Norad og norsk bistand skal bli grønnere.

Grønnere bistand

Norad har satt ambisiøse mål for klima og miljø – både for egen virksomhet og for bistanden vi forvalter. Innen 2030 skal Norad halvere utslipp fra egen virksomhet i tråd med 1,5 gradersmålet i Parisavtalen. Norad er sertifisert etter ISO 14001-standarden for miljøledelse, som brukes for å styre virksomheters påvirkning på miljøet.

«Vårt mål er at klima og miljø skal integreres i alt arbeid vi gjør, og være førende for utvikling av nye partnerskap og initiativer», heter det i Norads strategi mot 2030. «Vi skal systematisk integrere klima og miljø på prosjekt- og porteføljenivå og tydelig legge vekt på dette i dialog med samarbeidspartnere. Vi vil jobbe for å være ledende i det offentlige Norge som en grønn etat.»

Norad er sertifisert etter ISO 14001-standarden for miljøledelse, som brukes for å styre virksomheters påvirkning på miljøet. I tråd med den har Norad vedtatt en miljøpolicy, satt tydelige miljømål og utarbeidet en egen handlingsplan for grønnere bistand.

Miljøpolicy: Pådriver for grønn bistand

Klima og miljø skal integreres i alt vi gjør, i tråd med Norads strategi mot 2030. Det vil være førende for inngåelse av nye partnerskap og initiativer.

«Vi skal være en pådriver for at norsk bistand og egen virksomhet fremmer miljømål for klima, naturmangfold og andre miljøhensyn», sier Norads miljøpolicy. «Vi forventer at også våre tilskuddsmottakere og leverandører reduserer sine utslipp og bidrar til å nå målene i Parisavtalen og andre internasjonale miljømål.»

Ambisiøse miljømål

For å kunne følge opp ambisjonene på de områdene som har størst påvirkning på klima og miljø, har Norad i strategien mot 2030 satt seg flere miljømål.

I egen virksomhet skal vi fra og med 2022:

  • Redusere CO2-utslipp fra tjenestereiser med 30% sammenlignet med 2019
  • Stille miljøkrav i alle innkjøp med vesentlig påvirkning på miljøet.

I bistanden skal vi fra og med 2022:

  • Etablere miljøsatsinger i alle seksjoner som forvalter bistand. Miljøsatsinger kan være tematiske områder som bidrar til miljømål (f.eks. yrkesutdanning for grønne næringer) eller andre tiltak innenfor seksjonens arbeidsområde som styrker klima- og miljøhensyn.
  • Bidra til at halvparten av alle Norads nøkkelpartnere har forbedring av miljøledelse og miljøprestasjoner som tema i årlige møter og styremøter. Nøkkelpartnere er organisasjoner vi vil velge ut blant våre største partnere og følge opp spesielt for å støtte et grønt skifte. Fra 2023 gjelder målet alle våre nøkkelpartnere. 

Egen virksomhet først på planen

Norads handlingsplan for grønnere bistand gir rammene for hvordan vi skal jobbe videre med miljøforbedringer. Norad skal bidra mer til klimatilpasning, naturbevaring og lavutslippsutvikling gjennom fem innsatsområder:

  1. Redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet
  2. Gjøre miljø- og klimabistanden enda mer effektiv
  3. Støtte internasjonale miljømål i alle deler av bistanden
  4. Bidra til et grønt skifte hos store utviklingsaktører
  5. Støtte nasjonal oppfølging av internasjonale miljøavtaler
Publisert 14.10.2021
Sist oppdatert 14.03.2022