Seksjon for utdanning

Seksjonen jobbar med støtte til grunnutdanning og yrkesutdanning og samarbeid med partnarar multilateralt, i det sivile samfunnet og i næringslivet. Seksjonen jobbar for å nå berekraftsmål 4 – god utdanning.