Seksjon for styring og økonomi

Seksjonen har ansvaret for tilrettelegging av den overordnete virksomhets- og økonomistyringen i Norad.

Seksjonens ansvarsområder omfatter koordinering, samt gjennomføring og utvikling av virksomhetsstyringen. Dette innebærer planlegging, risikostyring, analyse og rapportering, budsjett og regnskap, samt tilrettelegging av styringsdialogen med Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. I tillegg har avdelingen ansvaret for digitalisering innad i virksomheten.

Ansatte