Kunnskapsbanken

Kunnskapsbanken skal samordne og styrke faglig samarbeid, kunnskapsdeling og -overføring på områder hvor Norge har særskilt kompetanse eller etterspurt erfaring.

Les mer: Dette er Kunnskapsbanken

Programmene som inngår i Kunnskapsbanken er Olje for utvikling, Fisk for utvikling, Skatt for utvikling, Likestilling for utvikling (LIKE), Hav for utvikling, anti-korrupsjon og godt styresett, statistikk- og registersamarbeidet, offentlig finansforvaltning, Digitalisering for utvikling, Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning (NORHED), og forskingssamarbeidet. Vi samarbeider tett med programmene Fornybar energi for utvikling og Landbruk for utvikling som organisatorisk er plassert i avdeling for klima, energi og miljø.

Kontakt avdelingen

Ansatte

Seksjon for kunnskapsprogrammer

Seksjonen favner ulike fagområder: Fisk for utvikling (Ffu), Skatt for utvikling (Sfu), statistikk og registersamarbeid, anti-korrupsjon, godt styresett og offentlig finansforvaltning.

Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning

Seksjonen bidrar til ny kunnskap, innovasjon og kapasitetsbygging innen forskning og høyere utdanning som kommer utviklingsland til gode. Seksjonen favner også programmene Digitalisering for utvikling, Likestilling for utvikling og Studiefinansiering for utvikling.

Olje for utvikling-seksjonen

Seksjonen ivaretar sekretariatfunksjonen for Olje for utvikling (Ofu)-programmet, som har som mål å bidra til økonomisk, sosial og miljømessig forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser.