Seksjon for sivilt samfunn, menneskerettigheter og demokrati

Seksjonen har har særlig ansvar for støtte til norske, internasjonale og lokale sivilsamfunnsorganisasjoner innenfor rettighetsfeltet.

Seksjonen har ansvar for avtaler med sivilt samfunn for styrking av kvinners rettigheter og likestilling, inkluderende fredsarbeid, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, ytringsfrihet og styrking av rettighetene til sårbare grupper som personer med nedsatt funksjonsevne og LHBTI, tros- og livssynsminoriteters rettigheter, demokratiutvikling og informasjon- og påvirkningsarbeid.

Ansatte