Seksjon for næringsutvikling

Seksjonens hovedmål er å bidra med innsats rettet mot næringsøkonomisk utvikling og verdiskaping i utviklingsland. Seksjonen forvalter tilskudd til bedriftsetableringer og til tiltak for å bedre rammevilkår for næringsutvikling, øke energitilgang og fremme handel i utviklingsland. De gir i tillegg faglige råd knyttet til disse områdene.