Olje for utvikling-seksjonen

Seksjonen har ansvar for petroleumsforvaltning og skatt. Seksjonen ivaretar sekretariatfunksjonen for Olje for utvikling (Ofu)-programmet, som har som mål å bidra til økonomisk, sosial og miljømessig forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser. Ofu-sekretariatet koordinerer de norske fagdepartementene og –direktoratenes innsats i Ofu-programmet, og står for den overordnede kvalitetssikringen av programmet.