Avdeling for økonomisk utvikling, likestilling og styresett

Avdelingens fagområder omfatter likestilling, rettigheter, næringsutvikling, olje for utvikling, skatt for utvikling, utviklingsstrategi/bistandsstrategi og styresett.

Avdelingen forvalter tilskudd og yter faglig rådgivning til UD, utenriksstasjonene og andre deler av Norad.

Kontakt avdelingen

Ansatte

Seksjon for likestilling og menneskerettigheter

Seksjonen bidrar til utforming og gjennomføring av en likestillings- og rettighetsbasert utviklingspolitikk. Den gir faglige råd om og opplæring i likestilling og menneskerettigheter i bistanden. Seksjonen foretar kvalitetssikring og gjør gjennomganger på prosjekt- og programnivå på etterspørsel fra alle deler av bestandsforvaltningen.

Seksjon for utviklingsstrategi og styresett

Seksjonens hovedarbeidsområder er utviklingsstrategi, utviklingsøkonomi, økonomisk styresett, demokratisk styresett, sårbare stater og anti-korrupsjon. 

Seksjon for næringsutvikling

Seksjonens hovedmål er å bidra med innsats rettet mot næringsøkonomisk utvikling og verdiskaping i utviklingsland. Seksjonen forvalter tilskudd til bedriftsetableringer og til tiltak for å bedre rammevilkår for næringsutvikling, øke energitilgang og fremme handel i utviklingsland. De gir i tillegg faglige råd knyttet til disse områdene. 

Olje for utvikling-seksjonen

Seksjonen har ansvar for petroleumsforvaltning og skatt. Seksjonen ivaretar sekretariatfunksjonen for Olje for utvikling (Ofu)-programmet, som har som mål å bidra til økonomisk, sosial og miljømessig forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser. Ofu-sekretariatet koordinerer de norske fagdepartementene og –direktoratenes innsats i Ofu-programmet, og står for den overordnede kvalitetssikringen av programmet.