Avdeling for metode og resultater

Avdelingen arbeider for mer effektiv og resultatorientert norsk bistand. Avdelingen samarbeider med andre avdelinger i Norad, Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, utestasjonene og eksterne fagmiljøer for å sikre kvalitet og resultater i utviklingssamarbeidet. Avdelingen har ansvar for fire fagområder; bistandsforvaltning, resultater, statistikk og juridisk kvalitetssikring.  I tillegg har avdelingen ansvar for håndtering av saker knyttet til mistanke om økonomiske misligheter.

Kontakt avdelingen

Ansatte

Norads varslingsteam

Varslingsteamet håndterer alle saker som gjelder mistanke om økonomiske misligheter knyttet til alle Norads midler og varsler om trakassering hos Norads partnere.

Juridisk seksjon

Seksjonen jobber med kvalitetssikring av bistandsavtaler og kontrakter, utarbeider juridiske verktøy og harmonisering av avtaleprosedyrer og juridisk rådgivning generelt i Norad. 

Seksjon for bistandsforvaltning

Seksjonen gir råd om, og opplæring i, bistandsforvaltning, herunder økonomistyring, og bistår i utvikling og vedlikehold av Utenrikstjenestens felles system for tilskuddsforvaltning. Seksjonen utvikler metoder for, og koordinerer, ulike kvalitetssikringsmekanismer som forvaltningsgjennomganger, tematiske gjennomganger og partnervurderinger. 

Resultatseksjonen

Seksjonen gir råd om resultatstyring og risikohåndtering, er en pådriver for styrket resultatfokus i bistandsforvaltningen, utvikler metoder og verktøy for å vurdere, dokumentere og formidle resultater i bistanden og har hovedansvar for Norads årlige resultatrapport. 

Statistikkseksjonen

Seksjonen utarbeider styringsinformasjon for Utenriksdepartementet og Norad, rapporterer om Norges bistand til OECD/DAC, utarbeider offentlig tilgjengelig nettbasert statistikkdatabase for samlet norsk bistand og følger opp internasjonale åpenhetsforpliktelser.