Seksjon for klima, skog og grønn økonomi

Innenfor klimaområdet dekker seksjonen klimaforhandlinger, klimafinansiering og Det grønne klimafondet. På grønn økonomi er innsatsen knyttet til utviklingspolitikk og omlegging til lavutslippssamfunn. Videre forvalter seksjonen deler av Norads arbeid med Norges klima- og skoginitiativ og gir faglige råd om utviklingsaspekter av REDD+. Seksjonen arbeider også med biologisk mangfold og globale prosesser knyttet til bærekraftig utvikling.

Ansatte