Avdeling for klima, energi og miljø

Spørsmål forbundet med klima, energi og miljø er avgjørende for et lands utviklingsperspektiver. Avdelingen er ansvarlig for å kvalitetssikre og gi råd knyttet til den norske bistanden som berører disse sektorene.

Den internasjonale utviklingsagendaen har i stadig større grad tatt inn over seg koblingen mellom tilgang på globale fellesgoder og økonomisk utvikling. Spørsmål forbundet med klima, energi og miljø er avgjørende for et lands utviklingsperspektiver.

Avdelingen er ansvarlig for å kvalitetssikre og gi råd knyttet til den norske bistanden som berører disse sektorene.

Kontakt avdelingen

Ansatte

Seksjon for klima, skog og grønn økonomi

Innenfor klimaområdet dekker seksjonen klimaforhandlinger, klimafinansiering og Det grønne klimafondet. På grønn økonomi er innsatsen knyttet til utviklingspolitikk og omlegging til lavutslippssamfunn. Videre forvalter seksjonen deler av Norads arbeid med Norges klima- og skoginitiativ og gir faglige råd om utviklingsaspekter av REDD+. Seksjonen arbeider også med biologisk mangfold og globale prosesser knyttet til bærekraftig utvikling.

Seksjon for miljø og matsikkerhet

Seksjonens fagområder er matsikkerhet, landbruk, fiskeri og miljøsamarbeid. De multilaterale matsikkerhetsorganisasjonene i Roma er sentrale aktører. Landbruksinnsatsen er knyttet til internasjonal landbruksforskning, herunder Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) og Global Crop Diverity Trust (GCDT), samt klimatilpassing og klimatjenester. Innenfor fiskeriforvaltning ligger arbeid med bilateralt fiskerisamarbeid, EAF Nansen-programmet, ulovlig fiske, aquakultur og oppdrett. Miljøsamarbeid er knyttet til bilaterale miljøprogrammer og naturressursforvaltning. 

Seksjon for ren energi

Seksjonens hovedområder er knyttet til tilgang til energi og utvikling av energisektoren med vekt på fornybar energi.