Seksjon for utdanning

Seksjonen støtter opp om Norges samlede utdanningsinnsats. Stortingsmelding 25 «Utdanning for utvikling» samt de utdanningsrelaterte tusenårsmålene er retningsgivende for arbeidet. Seksjonen har et spesielt ansvar for oppfølging av kvalitet og læring, IKT og innovasjon samt yrkesrettet utdanning. I tillegg bidrar seksjonen med faglig rådgivning innen utdanning for jenter og likestilling, utdanning i krise og konflikt og inkludering av marginaliserte grupper.