Seksjon for global helse

Seksjonen bidrar til oppfølging av stortingsmeldingen om global helse i utenriks- og utviklingspolitikken med vekt på kvinners, ungdoms og barns helse, samt helse i de nye bærekraftsmålene post-2015. Seksjonen arbeider også med seksuell og reproduktiv helse, styrking av helsesystemer, helsepersonell, kvalitet i helsetjenesten, helseinformasjons – og helsefinansieringssystemer. Seksjonen gir dessuten faglige råd om kostnadseffektive helsetiltak, resultatbasert finansiering og innovasjon. Seksjonen bidrar faglig til norsk pådrivervirksomhet for økte forpliktelser til kvinners og barns helse. Seksjonen forvalter og kvalitetssikrer tilskuddsmidler innen sitt fagområde.