Avdeling for utdanning og global helse

Avdelingen dekker sentrale temaer for menneskelig utvikling (human kapital), og arbeider med større globale initiativ og multilaterale organisasjoner innen global helse og utdanning.

Foruten utredninger, rådgivning til UD og utenriksstasjoner forvalter avdelingen tilskuddsmidler til utviklingssamarbeid. Avdelingen legger vekt på arbeid for marginaliserte grupper, rettigheter og likestilling.

Kontakt avdelingen

Ansatte

Seksjon for global helse

Seksjonen bidrar til oppfølging av stortingsmeldingen om global helse i utenriks- og utviklingspolitikken med vekt på kvinners, ungdoms og barns helse, samt helse i de nye bærekraftsmålene post-2015. Seksjonen arbeider også med seksuell og reproduktiv helse, styrking av helsesystemer, helsepersonell, kvalitet i helsetjenesten, helseinformasjons – og helsefinansieringssystemer. Seksjonen gir dessuten faglige råd om kostnadseffektive helsetiltak, resultatbasert finansiering og innovasjon. Seksjonen bidrar faglig til norsk pådrivervirksomhet for økte forpliktelser til kvinners og barns helse. Seksjonen forvalter og kvalitetssikrer tilskuddsmidler innen sitt fagområde.

Seksjon for utdanning

Seksjonen støtter opp om Norges samlede utdanningsinnsats. Stortingsmelding 25 «Utdanning for utvikling» samt de utdanningsrelaterte tusenårsmålene er retningsgivende for arbeidet. Seksjonen har et spesielt ansvar for oppfølging av kvalitet og læring, IKT og innovasjon samt yrkesrettet utdanning. I tillegg bidrar seksjonen med faglig rådgivning innen utdanning for jenter og likestilling, utdanning i krise og konflikt og inkludering av marginaliserte grupper.