Evalueringsprogrammet 2022-2024

Om publikasjonen

 • Utgitt: mai 2022
 • Serie: --
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Avdeling for evaluering i Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 25
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-105-4
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Evaluering er et viktig virkemiddel for en effektiv utviklingspolitikk. Mens ulike deler av bistandsforvaltningen har ansvar for å rapportere om resultatene av de enkelte bistandstiltak, har Avdeling for evaluering et særskilt ansvar for å dokumentere i hvilken grad norsk bistand er effektiv, relevant og oppnår resultater som forutsatt.

Avdelingen styres av egen instruks, og rapporterer direkte til departementsrådene i Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Arbeidet i avdelingen foregår i tråd med prinsippene beskrevet nedenfor.

Evalueringene skal:

 • gjennomføres uavhengig av dem som har forvaltnings- og gjennomføringsansvaret
 • gjennomføres i henhold til anerkjente evalueringsfaglige normer og standarder
 • søke å belyse relevante problemstillinger
 • fremme operasjonelle anbefalinger som kan nyttiggjøres i utforming av budsjetter og videreutvikling av den virksomheten som evalueres
 • bidra til åpenhet og gi informasjon til allmenheten

Evalueringsprogrammet er utformet i konsultasjon med aktører i og utenfor
bistandsforvaltningen. Evalueringene er valgt ut fra en vurdering av vesentlighet, egenart og risiko i Norges utviklingssamarbeid, samt en vurdering av hvilke spørsmål som antas å være aktuelle i perioden programmet dekker. Formuleringene i regjeringens meldinger og budsjettproposisjoner til Stortinget har dannet et viktig utgangspunkt for dette arbeidet.

Programmet vil kunne endres ut fra endringer i behov og forutsetninger. 

Programmet og status for planlagte og pågående evalueringer finnes på våre nettsider www.norad.no/evaluering.

Publisert 10.05.2022
Sist oppdatert 10.05.2022