Organisasjonsgjennomgang av Strømmestiftelsen

Norad har foretatt en organisasjonsgjennomgang av Strømmestiftelsen. Gjennomgangen konkluderer med at Strømmestiftelsen er en ryddig og åpen organisasjon, men stiller spørsmål ved måten organisasjonen gjennomfører sitt bistandsarbeid på.

Norad har vurdert Strømmestiftelsen

Norad har foretatt en organisasjonsgjennomgang av Strømmestiftelsen for å vurdere dens evne til å yte effektiv bistand, hvordan systemer for kvalitetssikring fungerer internt, og organisasjonens administrative, finansielle og faglige kompetanse. Videre har også gjennomgangen sett på samarbeidet mellom hovedkontoret, regionalkontorer og organisasjonens lokale partnere.

Strømmestiftelsen ble opprettet på 1970-tallet. Den er en stiftelse bygget på et kristent verdisyn. I flere årtier har den mottatt finansiell støtte fra bistandsmyndighetene, og har siden 2003 hatt en rammeavtale med Norad. Støtten i 2007 var på ca NOK 36 millioner. I Norad-sammenheng er Strømmestiftelsen å betrakte som en av de relativt store samarbeidspartnerne.

En ryddig og åpen organisasjon

Organisasjonsgjennomgangen konkluderer med at Strømmestiftelsen er en organisasjon med stor vilje til åpenhet. Dens forankring i det norske samfunn er solid, og den finansielle avhengigheten av myndighetene har stadig blitt redusert. Organisasjonen viser stor vilje til å desentralisere og gi ledere fra Sør betydelig makt og påvirkningsmuligheter i organisasjonens arbeid. Samtidig utmerker Strømmestiftelsen seg også med en imponerende god økonomistyring, skriver teamet. Når det gjelder den måten Strømmestiftelsen gjennomfører sitt bistandsarbeide på, er rapporten fra gjennomgangen mer spørrende.

Strømmestiftelsen har lenge vært sett på som ledende innen mikrofinans i norsk sammenheng. Det andre hovedsatsingsområdet er utdanning - og målt i penger, er det et betydelig større satsingsområde enn mikrofinans.

Gjør de nok?

I gjennomgangen reises det spørsmål om hva Strømmestiftelsen selv egentlig tilfører denne kjeden i tillegg til å være en pengekanal. Rapporten hevder at faglig rådgivning bør vektlegges framover, og at Strømmestiftelsens bør utnytte sin lokale tilstedeværelse mer enn de gjør per i dag.

Når det gjelder utdanningsfeltet peker rapporten på at organisasjonen mangler en tydelig definert strategi. Den måten organisasjonen definerer utdanning på, er for bred, hevdes det. Rapporten peker på dette som ett av områdene der organisasjonen har sitt største forbedringspotensiale.

Organisasjonsgjennomgangen viser at Strømmestiftelsen har lykkes med å tilføre sine partnere ekstra kunnskap på områder som lokalt eierskap og økonomistyring, men organisasjonen har ikke lykkes med sitt mål om å utvikle synergi mellom sine innsatser på utdanningsfeltet med innsatsene på mikrofinansområdet. Videre peker rapporten på at Strømmestiftelsen mangler en organisasjonsstruktur og et system som sikrer kvalitet, læring og erfaringsdeling mellom hovedkontor og de fire regionkontorene i Peru, Uganda, Mali og Sri Lanka.

Strømmestiftelsen i årene som kommer

Organisasjonen er for tida i gang med å gjennomføre organisasjonsmessige endringer. Målsettingene er å styrke effektivitet og kompetanse bl.a. ved å tydeliggjøre programmering som en kjerneoppgave. Samtidig skal kontakt og samarbeid mellom avdelinger i Norge, og mellom hovedkontoret og kontorene i utlandet forbedres. Strømmestiftelsen jobber med å få på plass sin nye "Master Plan" - for perioden 2009 - 2013. Det skal også forhandles en ny flerårig avtale med Norad, og det forventes at organisasjonsgjennomgangen vil bli et viktig referansedokument for alle disse prosessene.

Les rapporten

Organisational Review of Strømme Foundation

Informasjon

For ytterligere informasjon, kontakt avdelingsdirektør Terje Vigtel på telefon: 22 24 03 45.